بخشودگي48 ميلياردتومانيهزينهبرق خوزستانيها

Jahan e-Sanat - - News -

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت: طبق برآوردهاي صورت گرفته و در راستاي ابالغ رسمي رييسجمهور براي بخشش قبض بهمنماه استان خوزستان 84 ميليارد تومان بخشيده شد.

محمودرض//ا حقيفام با بيان اينك//ه تاكنون نامه رييسجمهور به صورت رس//مي به وزير نيرو براي بخشش قبض برق بهمنماه استان خوزس//تان ابالغ نش//ده اس//ت، اظهار كرد: طبق نامهاي كه از سوي استاندار استان خوزستان به مقامات عالي به اين منظور وجود دارد، برآوردهايي براي اين مساله صورت گرفته است.به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: طبق محاسبات صورت گرفته ميزان بخشودگي قبض برق بهمنماه به ش//هر اهواز 27 ميليارد تومان و استان خوزستان غير از شهر اهواز 57 ميليارد تومان برآورد شده است.

معاون هماهنگي توزيع ش//ركت توانير با بيان اينكه دو ش//ركت توزيع اهواز و توزيع خوزس//تان در اين امر دخيل هس//تند، گفت: به محض ابالغ رس//مي نامه دس//تورات الزم به شركتهاي توزيع اعالم خواهد شد اما در حال حاضر نامه رسمي از مبادي وزارت نيرو براي اين مساله ابالغ نشده است.

وي با اشاره به قرائت قبوض در زمانهاي مختلف، گفت: ممكن است عدهاي از مردم قبض خود را پرداخت كرده باشند كه در اين شرايط نيز در قبوض بعدي به عنوان بدهي صنعت برق براي آنها اعمال خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.