خيزقطربرايافزايشبرداشتازپارسجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

مدير ش//ركت قطر پتروليوم گفت: قطر ممنوعيت 10 ساله توسعه بزرگترين ميدان گازي جهان را لغو كرده است.

به گزارش رويترز، در حالي كه رقابت كش//ورهاي توليدكننده براي افزايش سهمشان از بازار گاز جهان افزايش يافته، مدير شركت قطر پتروليوم گفت، قطر ممنوعيت توسعه بزرگترين ميدان گازي جهان را لغو كرده است.دولت قطر در سال 2005 توسعه ميدان شمالي )پارسجنوبي( كه به صورت مشترك با ايران مالك آن است را متوقف كرد تا تاثير افزايش سريع توليد بر ذخاير انرژي اين ميدان را مورد مطالعه قرار دهد.

اين ميدان عظيم گازي فراساحلي كه ايران آن را پارسجنوبي و قطر آن را ميدان شمالي ميخواند، تقريبا كل توليد گاز و حدود 60 درصد از درآمد صادراتي قطر را تامين ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.