دعوای شورای شهر تهران با فرمانداری بر سر افزایش کرایه تاکسی؛ مردم قربانی اصلی

Jahan e-Sanat - - News - شورای شهر

امیرحس/ین میراس/ماعیلینماین//دگان مردم تهران در ش//ورای شهر، اسفند سال 95 رای به افزایش 14 درص//دی مبلغ کرایه تاکس//ی و اتوبوس و مترو دادند؛ مصوبهای که از همان زمان تاکنون با مخالفت بسیاری از کارشناسان شهری، مسووالن دولتی و برخی اعضای ش//ورای شهر مواجه ش//ده و حاال خبر آمده که فرمانداری تهران نیز با نظر شورای شهر مخالف اس//ت و معتقد اس//ت که با توجه به افزایش 01درص//دی حقوق کارگران در س//ال 69، ای//ن افزای//ش کرایهها نی//ز حداکثر بای//د به هم//ان میزان 10 درصد باش//د. ای//ن اختالف نظر شورای شهر تهران با فرمانداری نهایتا منجر ب//ه این اتفاق ش//ده که هیات ح//ل اختالفی در اس//تانداری به این موضوع رس//یدگی کند اما نکته مهم ماجرا افزایش سرخود کرایهها توسط رانندگان بس//یاری از خطوط تاکسی شهر تهران همچون سالهای گذشته اس//ت. درحالی که قرار شده تکلیف افزایش کرایهها تا پایان اردیبهشتماه مش//خص شود، وقوع این اتفاق کامال غیرقانونی است.

بس//یاری از شهروندان پایتخت در اولین روزهای سال 96 با افزایش 15 تا 52درصدی کرایه توسط رانندگان تاکس//ی مواجه ش//دند. به طور مثال شهروندی در تماس با »جهان صنعت« اعالم کرد که رانندگان تاکس//ی خط فلکه صادقیه به میدان فاطمی، کرایه 2200 تومان//ی در س//ال قب//ل را به 2700 تومان افزایش دادهاند. همچنین ش//هروندی دیگ//ر از افزای//ش کرایه 2000 تومانی ب//ه 2500 تومانی در خ//ط ولیعص//ر- مطهری خب//ر داده اس//ت. زمانی که نگارنده به چند نفر از رانندگان به دلیل افزایش س//رخود و بیش از حد کرایهها اعتراض کرده، اینط//ور جواب ش//نیده ک//ه »ما هر س//ال خودمان کرایهها را بین 20 تا 25 درصد افزایش میدهیم و عرفش همین است و نیازی به دستور کتبی تاکسیرانی نداریم!« این اتفاق عجیب در کنار رای اعضای ش//ورای شهر به افزایش 14 درصدی که البته هنوز به تصویب فرمانداری نرسیده است، باعث ش//د با دو تن از اعضای ش//ورا تماس بگیریم و علت را جویا شویم.

عباس جدیدی، عضو پرحاش//یه چند ماه گذشته شورای شهر تهران در گفتوگ//و ب//ا »جه//ان صنعت« عن//وان کرد خ//ود مواف//ق افزایش 41درص//دی کرایهها نبوده و به این مصوبه رای مثبت نداده اما رای منفی هم نداده اس//ت. نماینده کشتیگیر ش//ورا گف//ت: معتق//دم ب//ا توجه به افزای//ش 01درصدی مزد کارگران و کارمن//دان، قدرت خرید مردم با این افزای//ش 41درص//دی پایین خواهد آمد و این اتفاق به نفع مردم نیست. ضمن اینکه با توجه به نزدیک بودن انتخابات نباید با تصمیماتی جنجالی انگیزه و اش//تیاق مردم به حضور در انتخاب//ات را کم کنیم.« وی در ادامه گفت: حتما باال بردن کرایه از سوی رانندگان تاکس//ی خالف قانون است و ش//هروندان میتوانند با تاکسیرانی تماس بگیرند و شکایت خود را مطرح کنند. ضمن اینکه مجتبی ش//اکری هم به نمایندگی از ش//ورای شهر در س//ازمان تاکس//یرانی حضور دارد و مطمئنا با متخلفان برخورد میکند. وی در پاسخ به اینکه چرا تاکسیرانی نظارتی روی عملکرد تاکسیها ندارد و کرایهها سرخود باال رفته، بیان کرد: به زودی پیگیر این ماجرا خواهم شد و از مسووالن شهرداری و تاکسیرانی سوال خواهم کرد.

محسن سرخو، عضو منتقد شورای شهر تهران نیز در گفتوگو با »جهان صنعت« عنوان کرد: متاس//فانه تنها هفت نفر از اعضای ش//ورای ش//هر با مصوبه افزایش 14 درصدی کرایهها مخالف//ت کردن//د و باق//ی اعضا این ط//رح را تصویب کردن//د. این گفته از ط//رف عضو اصالحطلب ش//ورا در حالی مطرح ش//د ک//ه بیش از نیمی از اعضای ش//ورا دائما در رسانهها در حال انتقاد از نحوه اداره ش//هرداری تهران توس//ط قالیباف هس//تند و به ای//ن افزایش 41درص//دی هم بارها اعت//راض کردهاند! اما گویا پای امضا که رس//یده، طبق معمول بسیاری از طرحهای قبلی، تعداد بسیار کمی از اعضا امضا کردهاند. س//رخو در ادامه گفت: »متاس//فانه برخی تاکسیرانان هر س//ال و در ای//ن ب//ازه زمانی به صورت خودجوش اق//دام به افزایش کرایهه//ا میکنن//د که الزم اس//ت سازمان تاکس//یرانی برخورد قاطعی ب//ا این تخلف داش//ته باش//د، ضمن اینک//ه بنده معتقدم حداکثر افزایش کرایه باید همان 10 درصد باش//د نه بیشتر. مگر میشود 4 درصد بیشتر از افزایش درآمد مردم، کرایهها را باال ببریم؟ این اتفاق جز ضرر برای مردم چه دستاوردی دارد؟«

از سویی دیگر اظهارنظرهای عجیب احمد دنیامالی، دیگر عضو ش//ورا را با محس//ن س//رخو در میان گذاشتیم. جمل//های که به نق//ل از دنیامالی در رس//انهها منعکس ش//د ای//ن بود که »مردم مشکلی با افزایش 41درصدی کرایهها ندارند!« سرخو در این خصوص این طور پاسخ داد: »حتما تعریف کلمه مردم ب//رای آقای دنیامال//ی با مردم کوچ//ه و بازاری که ما میشناس//یم، فرق دارد و ایش//ان منظورش کسانی بوده که ثروتمندند و س//وار تاکسی و مترو نمیش//وند وگرنه چطور ممکن اس//ت مردمی که کارمند و کارگرند، موافق ای//ن مقدار افزای//ش کرایهها باش//ند؟« در پایان صحبت با سرخو، با احم//د دنیامالی هم تماس گرفتیم تا اس//تداللش از بیان این اظهار نظر را بدانیم که خود پاسخگوی تماس ما نبود و مسوول دفترش در گفتوگویی کوتاه اعالم کرد: این جمله ش//یطنت رسانهای بوده و دنیامالی چنین مطلبی را بیان نکرده است.

فرمانداریهنوزمخالفافزایش این میزان کرایه تاکسی است

غالمحس//ین آرام، مع//اون فنی و عمرانی فرمانداری تهران هم در ارتباط با مخالفت دوباره فرمانداری با افزایش کرایهه//ا و همچنی//ن در واکنش به اظهارات عجیب احمد دنیامالی مبنی بر اینک//ه اگر م//ردم خدمات بهتری بگیرند، مشکل چندانی با افزایش نرخ کرایهه//ا ندارند، عنوان کرده: افزایش قیمتها برای ما غیرقابل قبول است چراکه در حوزه خدمات عمومی، دولت فع//ال افزایش//ی را در نظر نگرفته و از همین رو با افزایش قیمتها مخالفت کردیم. نظر فرمانداری به ش//ورا ابالغ ش//د اما ش//ورا مجددا بر افزایش نرخ کرایهها ک//ه تصویب کرده بود، اصرار کرد. وی با بیان اینکه به دلیل اختالف نظر فرمانداری و شورا درباره کرایهها، این موضوع به ش//ورای حل اختالف ارجاع داده شده گفت: هر چه این شورا مص//وب کند، مالک عمل خواهد بود و در این شورا نمایندگان دستگاهها و وزارتخانههای مختلف و اعضای شورای عالی استانها حضور دارند.

حال باید منتظر ماند و دید که این اختالف نظر جدی دولتیها با شورای ش//هر تهران بر سر افزایش کرایههای وس//ایل نقلیه عمومی به کجا خواهد کش//ید. آیا شهردار در روزهای پایانی عمر مدیریتی خود بر شهرداری تهران موفق میشود توسط یارانش در شورا موفق به اجرایی کردن مصوبه افزایش 14 درص//دی ش//ود یا فرمان//داری و اس//تانداری تهران یک م//اه مانده به انتخاب//ات مه//م ریاس//ت جمهوری، نخواهند گذاش//ت نارضایتی مردم از مشکالت اقتصادی موجود در جامعه بیشتر شود. در هر صورت تاکنون اقدام خودسرانه رانندگان تاکسی در افزایش نرخ کرایه تاکس//ی و اختالفنظرهای مسووالن، یک قربانی داشته است که آن هم مردم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.