نامزدهای فلهای شورای شهر تهران!

Jahan e-Sanat - - News -

فاطمه بیکپور- اوایل فروردین 96 بودکهدرمیانکمخبریوآرامش ن//وروزی، ناگهان همهمه و خبرهای مربوط به کاندیداهای ش//ورای شهر کشور از راه رسید و با شایعه، شگفتی، انتقاد و هجمه همراه شد. به طوری که ناگهانخبرآمدبیشاز0072 نفربرایشورایشهرتهران ثبتنامکردهاند!تااینجایماجرامسالهخاصینبود،چونبههر ترتیبهرکسیباکمیتحصیالتعالیونداشتنسوءپیشینه میتواند کاندیدای ش//ورای شهرش ش//ود. اما گویا پس از تخلفات اخیر شهرداری تهران که روز به روز ابعاد گسترده و محیرالعقول آن از زبان معدود نمایندگان فعلی شورای شهر در میان سکوت تعداد زیادی از عناصر رسانهای و خبری و نیروهای انسانی شهردار در این خصوص، عنوان میشد و روی خروجی معدود رسانههای منتقد قرار میگرفت، حاال شورای شهرتهرانکندویپرعسلیشدهکههرکسیمیخواهدسهم خود را با عنوان »نیاز به حضور« و »خدمت به جامعه« بردارد. از ثبتنام مجدد اعضای فعلی شورای شهر که در تمام این چهار سال ناکارآمدی اکثر آنها مشهود بود و برخی منتقدان هم درماههای نزدیک به انتخابات، تازه شروع به انتقاد علیه تخلفات و فسادهای شهری و شهرداری کردند تا ورزشکارانی کهدرماههایگذشتهوروزهایحساسبهخصوصدرفاجعه پالسکو نش//ان دادند چطور و چقدر پای مشکالت شهری میایستند و جلوی تخلفات انتقاد و اعتراض میکنند و به وعدههای خود عمل میکنند! به عنوان مثال، علیرضا دبیر و حسین رضازاده که مجددا برای شورای شهر تهران کاندیدا شدهاند،بفرماینددقیقاعملکردشانظرفچهارسالگذشته چه بوده است، جز اینکه خانواده برخی آتشنشانان کشته شده در پالسکو عنوان کردند همین آقای دبیر در مقطعی با افزایش بودجه سازمان آتشنشانی مخالفت کرده و هر دوی این افراد در جلس//ه پاسخگویی قالیباف به شورای شهر در خصوص فاجعه پالسکو سکوت کرده و کوچکترین سوالی ازشهرداریوقصوروکوتاهیاشنداشتند،چهآنکهدوساعت پس از جلسه دفاعیه شهردار، یکی از این افراد صحن شورا را ترک کرده و برای شنیدن پاسخگویی هم نماند! عملکرد این دو نفر در کنار باقی ورزشکارانی است که ثبتنام کرده و از حوزههایی وارد کاندیداتوری شورای شهر شدهاند که بهت مردمرابیشازپیشبرانگیختهاند.افرادیکهبهواسطهحضور ناکارآمدورزشکاراندرسالهایقبلشورایشهر،آزمونخود را پس دادهاند و گویا حالوت نمایندگی، مزیتها، اعتبار و پول آن به حدی بوده که بار دیگر افراد دیگری از این قشر را برای ثبتنامبهشورایشهرکشاند.

عالوه بر این مهمترین پرسش اینجاست که اعضای فعلی شورایشهرکهدربزنگاههایسرنوشتسازسالهای29 تا 95 سکوت کرده، اقدام خاصی انجام ندادند، در عوض رانت، امتیازوملکگرفتندودرمقابلبسیاریازتخلفاتنایستادند، براساس کدام کار مثبت و عملکرد مفید خود ظرف سه سال گذشته، بار دیگر تصمیم گرفتهاند کاندیدای اداره کردن این شهر شوند. چرا ما باید به چنین افرادی بار دیگر رای دهیم. چهاصولگرایانیکهدربسیاریازمقولههاصرفاحامیشهردار بودند تا در کنار مردم، چه اصالحطلبانی که چند ماه منتهی به انتخابات شورای شهر شروع به انتقاد کردند و در هیچ یک از تصمیمات جمعی به دلیل البیهای گسترده دیگر اعضا، حتی یک بار هم نتوانستند امضای طرحی را به بیش از حد نصاب برسانند و جلوی وقوع تخلفی را بگیرند یا مقصران در شهرداریرابرکنارکنند.

طیف دیگری که مش//خص نیست به چه دلیل ثبتنام کردهاند و مورد انتقاد بسیاری از فعاالن سیاسی و مدنی قرار گرفتهاند،برخیازاعضایجواناحزابتازهتاسیساصالحطلب هستند؛افرادیبسیارکمسنوسالبدونکوچکترینسابقه اجراییشهرییاتخصصیدرزمینهمسایلومعضالتشهری و بدون اعالم برنامه که مثال قرار اس//ت در حوزه حس//اس نمایندگی شورای شهری 12 میلیون نفری، چطور جلوی تخلفات،فساد،کوتاهیها،مشکالتزیستمحیطی،مشکالت ترافیکیومعضالتآلودگیهوابایستند؟

یکی دیگر از شگفتیسازان، حضور روزنامهنگاران حوزه سیاسی در ثبتنام ش//ورای شهر است. انتقاد اصلی این یادداش//ت متوجه همین طیف است. اسامی در خروجی خبرگزاریها قرار میگرفت و هر لحظه همکاران این قشر شگفتزدهتر میش//دند! روزنامهنگار همیشه پلی میان مرکز مخابره از تخلفات و فس//ادها و تریبون نمایندگان شورای شهر بوده است، زمانی که وارد چنین مجموعهای به عنوان نماینده میش//وند، چه بسا ناخودآگاه به سوی رانتها، بازیها، سکوتها، ناکارآمدیها و آلوده شدن به تخلفات شوند. روزنامهنگار نهتنها هویت و اعتبار خود را با این انتخاب زیر سوال میبرد بلکه اعتماد به جامعه خبری را نیز بسیار کاهش میدهد. تصور کنید روزنامهنگاری که باید از دل فساد بنویسد، به دل مرکز حساسی بزند که با حضور در شورای شهر، از قبل وارد بازیها و جناحبندی سیاسی شود. تصور کردن اینکه نگارنده به عنوان یک روزنامهنگار اجتماعی و تخصصی حوزه شورای شهر، با همکار خودش که چند سال خبرنگار سیاس//ی بوده در مورد معضالت زیستمحیطی و قطع درختان تهران مصاحبه کند، بسیار غیرمنطقی و تمسخرآمیز است.

رحمتاهللحافظی،پزشکاصولگراییکهازماههاقبلنهدر حرفوشعاربلکهبهصورتعملیوجدیتخلفات،کوتاهیها و فس//اد ش//هرداری را به اطالع مردم رساند و بررسیهای گستردهایدرحوزههایمتفاوتاینفسادهاداشتوبارهاآنها راعالمکردوحتیدرروزهایپایانیسال59 بایأسکامل از مردم تهران به دلیل بسته شدن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس شورای اسالمی عذرخواهی کرد، جزو معدود کسانی بود که پای اصول خود ایستاد و اگر اصطالح »خدمتبهجامعه«یکمفهومداشتهباشد،اوتنهاکسیبود که به این اصطالح جان و معنای دوبارهای بخشید. اما همین فرد که برای مردم این شهر و مبارزه با فساد، بسیار کارایی داشت، برای سکانداری شورای شهر بعدی ثبتنام نکرد. نه داعیه اعتبار داش//ت و نه زیر بار رانتهای مختلف همچون بسیاریازنمایندههارفتهبودکهتصورشودهمچنانمیتواند بهخاطرمنفعتشخصیهمکهشدهباردیگرکاندیداشود.اما ناباورانهحافظینیامدوبهجایاوجوانانگمنامفاقدتخصص و بیتجربه و بیارتباط به مجموعه شورا، وارد کاندیداتوری و پروسهثبتنامشدند.

ش//اید نیازی به تکرار مکررات نباش//د که شورای شهر، نام کامل خود را یدک میکشد، محلی برای حضور و اداره شهر با متخصصان شهری، مهندسان شهرسازی و معماری، متخصصان زیستمحیطی، افراد باسابقه اجرایی در حوزه مبارزهبافساداستنهجاییبرایکسباعتباروشهرتبیشتر هنرمند، ورزشکار، فعال سیاسی حزبی، خانهدار ...و

مسلم است که از انتخاب ورزشکار و هنرمند و روزنامهنگار و فعال حزبی سیاسی تنها به دلیل شهرت باید دوری کرد چراکه شهرت، مقبولیت و تخصص نمیآورد. شهرت، این شهر و معضالت عدیدهاش را حل نمیکند. تنها برای خود این افراد، دارای منفعت و اعتبار شخصی است. بیایید بیش از این با این شهر و مشکالتش بازی نکنیم و آن را شوخی نپنداریم.بیاییداینباردرستانتخابکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.