وضعیت تهران نشاندهنده انتخابهای غلط در شوراست

Jahan e-Sanat - - News -

مدی//رکل مش//ارکتهای مردم//ی س//ازمان حفاظ//ت محیطزیست ضمن بررسی عملکرد محیطزیستی شوراهای شهر چهارم گفت: ش//ورای شهرهایی در برابر اقدامات غلط شهرداری سکوت میکنند. در خوشبینانهترین حالت درک بوم شناختی ندارند و در بدبینانهترین حالت به شورا آمدهاند که خود را پیدا کنند.

محم//د درویش در گفتوگو با ایس//نا با بیان اینکه 30 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی میکنند که 200 هزار نفر از افراد حاضر در شوراهای روستاها آنان را هدایت و مدیریت میکنند، تاکید کرد: اگر مردم در انتخابات شوراها درست عمل و افرادی واجد صالحیت فارغ از رنگ سیاسی، گرایشهای اعتقادی، ورزش//ی و نظامی انتخاب کنند که به حوزه شهرس//ازی اشراف داش//ته باشند؛ میتوانیم به بهبود کیفیت زندگی در ایران دست یابیم.

وی با تاکید بر اینکه منتخبان شورای شهرها باید کسانی باشند که تمام مولفههای ضروری در سکونتگاههای شهری را مورد توجه قرار دهند، اظهار کرد: متاسفانه در چهار دوره انتخابات ش//وراها این موارد رعایت نشد و معموال جناحی و همچنین به چهرههای محبوب ورزشی و هنری رای دادیم و چون این افراد تخصصی در حوزه شهر نداشتهاند هم اعتبار خود را از دست دادند و هم وضعیت شهر را خراب کردند.

درویش از همه مردم در خواس//ت کرد در پنجمین دوره انتخابات ش//وراها فارغ از احساس//ات و سیاس//ت بازیها به متخصصان رای دهند و در ادامه تاکید کرد: وضعیت تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اراک، شیراز، اهواز ...و به گونهای است که نش//ان میدهد ما در ش//وراها انتخابهای غلطی داشتهایم چون اغلب این کالنشهرها وضعیتی نگرانکننده دارند و در حوزه آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک و زباله کارنامه قابل قبولی ندارند که در نتیجه شاهد مرگ زودرس در اثر آلودگی هوا بودهایم.

این مقام مسوول در سازمان حفاظت محیطزیست ضمن انتقاد از بیتوجهی به محیطزیست در توسعه شهرها، تاکید کرد: شهرداری که ادعا و تصور میکند برای ساخت شهر باید تقاطع غیرهمسطح، بزرگراه، بلوار، تونل و پارکینگ طبقاتی بیشتر بسازد و شهر را بر اساس خودرو محوری توسعه دهد در حقیقت یک اشتباه راهبردی انجام میدهد و اعضای شورایی ک//ه در برابر این اقدامات س//کوت میکنند یا از آن حمایت میکنند، نش//انه آن اس//ت که این افراد در خوشبینانهترین حالت درک بومش//ناختی ندارند و در بدبینانهترین حالت به شورا آمدهاند که خودشان را پیدا کنند. عملکردشورایشهرتهراندرحوزهمحیطزیست درویش در مورد اقدامات و تصمیمات محیطزیستی شورای ش//هر ته//ران در دوره چهارم اظهار ک//رد: نمونههای اقدامات محیطزیستی در تهران نادر و خیلی کم است و اگر هم چیزی اتفاقافتادهباعثبهبودوضعیتمحیطزیستتهراننشدهاست. همچنانتفکیکزبالهازمبدادرکالنشهرتهرانصورتنمیگیرد، هنوز در بسیاری از روزهای سال، هوا آلوده است و بیش از 20 میلیون ساعت از عمر ایرانیها در سال در ترافیک تلف میشود. همچنان در تهران معضل کمتحرکی به دلیل استفاده بیش از حد از خودروهای شخصی وجود دارد چون هنوز در این کالنشهر به سمت گس//ترش حملونقل ریلی و مسیرهای ایمن برای پیادهروی و دوچرخهسواری و کاهش آلودگی صوتی نرفتهایم و حتی برای شهرداری که تونل همت و نیایش را ساخت و تقاطع غیرهمسطحبیشتریایجادکردکفزدندوشورایشهرشریک چنیناقداماتیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.