بهرهمندیسربازانازتخفیف08 درصدیبلیتحملونقلعمومی

Jahan e-Sanat - - News -

با رای اعضای شورای شهر تهران سربازان از تخفیف08 درصدیبلیتحملونقلعمومی بهرهمندشدند.درجلسهعلنیشورایاسالمی شهر تهران، بررسی الیحه اصالحیه مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حملونقل عمومی شهر تهران در دستور کار اعضای این ش//ورا قرار داش//ت که پس از قرائت گزارش توسط رییس کمیسیون عمران و حملونقل ش//ورای ش//هر تهران، تخفیف 80 درصدی بلیت حملونقل عمومی سربازان تهرانی به تصویب رسید. در جریان بررسی این الیحه احمد دنیامالی، رییس کمیسیون حملونقل ش//ورای ش//هر تهران گفت: باید02 درصد هزینه حملونقل عمومی توسط سربازان با محدودیت چهار سفر در روز پرداخت شود. در واقع تخفیف 80 درصدی شامل سربازانی میشودکهدرپادگانهایشهرتهرانمشغول به خدمت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.