انتقاد از عدم تامین اعتبار برای ایجاد پاسگاه محیطبانی در البرز مرکزی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-رییس اداره محیطزیست شهر تهران بااشاره به اینکه 10 هزار هکتار از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در شهرستان تهران پاسگاه محیطبانی ندارد، گفت: از اس//تانداری تقاضا کردهایم تا اعتبارات الزم برای ایجاد پاسگاه را به ما دهد.

محمدحسین بازگیر بیان کرد: منطقه حفاظت شده البرز مرکزی، بین سه استان البرز، مازندران و استان تهران است که 38 هزار هکتار آن در تهران است.

رییس اداره محیطزیس//ت شهر تهران با اش//اره به اینکه 10 هزار هکتار از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی جدا از منطقه ورجین است و در شهرس//تان تهران قرار دارد، گفت: در این 10 هزار هکتار پاسگاه محیطبانی وجود ندارد و دسترس//ی ب//ه آن منطقه نیز از طریق بقیه پاسگاهها امکان پذیر نیست.

بازگی//ر با تاکید بر اینکه نیاز به حداقل یک پاس//گاه محیطبانی و تعدادی محیط بان در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در شهرستان تهران وجود دارد، بیان کرد: ما با همکاران خود در محیطزیست شهر تهران گش//تهایی را در آن منطقه انجام میدهیم و پیگیر اوضاع آن منطقه هستیم. در گذشته مشکالت منطقه البرز مرکزی کمتر بود ولی از زمانی که بخشی از آزادراه تهران- شمال از آن سمت عبور میکند مشکالت زیادی برای منطقه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات الزم برای تاس//یس پاس//گاه محیطبانی در این منطقه وجود ندارد، اظهار کرد: از اس//تانداری تقاضا کردهایم تا اعتبارات الزم برای انجام این کار را به ما دهد حتی در سال 93 مبلغی را برای ما مصوب کردند، ولی آن مبلغ به ما تخصیص داده نشد. مساله ایجاد پاسگاه محیطبانی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی واقع در شهرس//تان تهران از جمله مطالبات مس//تمر ما از استانداری است که متاسفانه هنوز نتوانستهایم آن را تحقق بخشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.