توقف اجرای حکم ماده «100» به دستور یک عضو شورای شهر

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-رییسکمیسیونسالمت،محیطزیست و خدمات ش//هری شورای ش//هر تهران ضمن درخواس//ت برای تقویت در نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر تهران، گفت: نباید یک عضو شورا دستور توقف اجرای حکم ماده «100» را به شهردار منطقه دهد.

رحمتاله حافظی در جلس//ه علنی شورای شهر تهران، با بیان اینکه معتقدم سال 96 نقطه عطفی در تاریخ مدیریت ش//هری خواهد بود، تاکید کرد: درخواس//تی از هیاترییسه شورای شهر برای تقویت در نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر تهران دارم. این نظارت بر عملکرد باید به طریقی باشد که یک عضو شورای شهر به خ//ود اجازه ندهد که دس//تور توقف اجرای حکم ماده «100» را به ش//هردار منطقه دهد، این رویه پسندیده نیست و انتظار داریم مداخله شود تا از این رفتارها ممانعت شود.وی با اشاره به اینکه براس//اس گزارشهای غیررس//می که امیدوارم صحت نداش//ته باشد، ضعفهایی در برخ//ی از خطوط مترو وجود دارد، گفت: نمونه این ضعفها، نداش//تن هواکش و سیستم برق مس//تقل در خط 3 مترو و نبود راه دسترس//ی واگنها به خط 7 مترو اس//ت. در خط 7 مترو واگنها با جرثقیل از حفرههای باالی تونل وارد خط میشوند. البته امیدوارم این موضوع صحت نداشته باشد، انتظار میرود شهرداری درباره این دو مورد پاسخ شفافی دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.