7 کشته در یک تصادف رانندگی

Jahan e-Sanat - - News -

ایلن/ا- رییس مرکز اطالعات و کنت//رل ترافیک پلیس راهور ناجا به تش//ریح جزییات هش//ت تصادف مهم که از ابتدای این هفته روی دادهاند، پرداخت.

س//رهنگ نادر رحمانی درباره تصادف خودرو زانتیا و پژو 405 که ساعت 1:30 بامداد دوشنبه در شمال استان سیستانوبلوچستان اتفاق افتاده، گفت: تجاوز به چپ راننده سواری زانتیا در کیلومتر 60 محور خاش باعث تصادف این وسیله با یک دستگاه پژو 405 و کشته شدن هفت نفر شد. در این تصادف همچنین یک نفر مجروح شد.

وی درباره تصادفی که س//اعت 14 روز ش//نبه در استان سمنان اتفاق افتاده، توضیح داد: تصادف بین س//واری ماکسیما و تریلی در کیلومتر 29 محور طرود روی داده که متاس//فانه س//ه نفر کشته به جای گذاشته است. علت این حادثه تخطی راننده ماکسیما از سرعت مطمئنه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.