3 میلیون تومان هزینه مومیایی کردن جسد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- پزشکیقانونی کشور اعالم کرد: آییننامه تعرفههای خدمات خاص پزشکیقانونی در سال 1396 به پیشنهاد سازمان پزشکیقانونی کشور و با موافقت رییس قوه قضاییه ابالغ شد.

بنا به پیش//نهاد سازمان پزش//کیقانونی کشور و با موافقت آیتاهلل آملیالریجانی رییس قوه قضاییه، آییننامه تعرفههای خدمات خاص پزشکیقانونی در سال 1396 ابالغ شد. با ابالغ تعرفههای جدید، ادارات کل و تمامی مراکز پزشکیقانونی کشور، از تاریخ 16 فروردینماه امسال، خدمات خود را مطابق تعرفههای جدید ارائه میکنند.

بر اس//اس این گزارش هزینه مومیایی کردن جس//د 30 میلیون ریال و صدور مجوز س//قط جنیندرمان//ی، 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.