کاهش 35 درصدی شرارت در نوروز

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- فرمانده پلیس تهران بزرگ از کاهش 35 درصدی شرارتها در ایام نوروز خبر داد.

س//ردار س//اجدینیا، رییس پلیس تهران بزرگ با اشاره به کاهش تخلف//ات در عید نوروز خاطرنش//ان کرد: پلیس ته//ران در عید نوروز همه تالش خود را انجام داد تا امنیت تهران به خوبی حس ش//ود. در تعطیالت نوروز با کاهش 35 درصدی ش//رارتها و همچنین کاهش 35 درص//دی فوتیها روبهرو بودیم. همچنین در ن//وروز 96 افزایش سرقتی نداشتیم.

وی در خصوص تهدیدات تروریس//تی که توسط یک نفر در فضای مجازی منتش//ر شده بود، گفت: تاکنون تهدید جدی نداشتیم. پلیس تهران آمادگی الزم برای مقابله با هر نوع تهدیدی را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.