کاهش 50 درصدی روزهای ناسالم تهران

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، از افزایش حدود شش برابری روزهای پاک و کاهش حدود 50 درصدی روزهای ناسالم در پایتخت طی سالهای 92 تا 95 خبر داد.

س//عید متصدی اعالم کرد: برابر اطالعات ایس//تگاههای س//نجش آلودگی هوای تهران در حالی که تعداد روزهای پاک در سال 92 تنها سه روز بوده است این میزان در سال گذشته به 17 روز افزایش یافته است. همچنین در این مدت تعداد روزهای سالم از 202 به 260 روز افزایش یافته است.

وی گفت: در حالی که تعداد روزهای ناسالم و ناسالم برای گروههای حس//اس در سال ‪160 29،‬ روز بوده است این رقم در سال گذشته به 89 روز کاهش داشته است. به گفته وی در سال گذشته همانند سال 92 هیچ روزی را در پایتخت شرایط بسیار ناسالم نداشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.