حملهپلنگهایگرسنهبهیکروستادرخلخال

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- پلنگهای گرسنه به یک روستا در خلخال حمله و 37 راس از احشام را تلف و سه راس را زخمی کردند.

در پی اعالم شهروندان به پلیس 110 در خصوص حمله حیوانات وحشی و تلف شدن احشام در روستای پشگمان بخش خورش رستم خلخ//ال، تع//داد دو قالده پلنگ در محلی به نام پلنگدره به س//مت گوس//فندان حمله و با توجه به ترس چوپان گله و متواری شدن وی، 37 راس از احشام را تلف و سه راس را نیز زخمی کردهاند.

در حال حاضر اقدامات تامینی و انتظامی الزم در این زمینه انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.