خداحافظيباليگقهرمانان؟

Jahan e-Sanat - - News -

اينتر در ديداري خانگي مقابل سمپدوريا با نتيجه دو بر يك شكست خورد تا اميدهايش براي كسب سهميه ليگ قهرمانان كمرنگتر از قبل شود.

ش//اگردان اس//تفانو پيولي در اين ديدار ابتدا با گل دي آمبروس//يو از حريف پيش افتادند اما در نيمه دوم دو بار دروازهشان را باز شده ديدند و يك شكست تلخ را تجربه كردند. اينتريها بازي را بهتر ش//روع كردند و در دقايق ابتدايي برتر از حريف بودند. در دقيقه 10 اين تيم صاحب دو موقعيت خوب پياپي شد اما نتوانست از آنها استفاده كند.

برتري اينتريها ادامه داشت اما چيزي نمانده بود كه سمپدوريا در دقيقه 25 به گل اول بازي برسد كه ضربه كواليارال به تير دروازه برخورد كرد. برتري ميزبان ادامه پيدا كرد تا اينكه سرانجام در دقيقه 53، دانيلو دي آمبروسيو، نرآتزوري را پيش انداخت. روي ارسال اور بانگا و اشتباه مدافع سمپدوريا دي آمبروسيو ضربه نهاي//ي را زد و توپ بع//د از برخورد به بازيكن حريف وارد دروازه شد.

يك دقيقه بعد ايكاردي ميتوانست گل دوم را براي اينتر به ثمر برساند اما ضربه او راهي به چارچوب دروازه ويويانو پيدا نكرد. برتري اينتريها در دقايق پاياني نيمه اول هم ادامه داشت اما در نهايت اين نيمه با همان يك گل به پايان رسيد.

نيمه دوم را دو تيم متعادل آغاز كردند و اين سمپدوريا بود كه در دقيقه 50 به گل تس//اوي رسيد. روي ارسال ماتياسسيلوسترهضربهسرديدنيپاتريكشيك،ازباالي دست هاندانوويچ، وارد دروازه شد.

بعد از اين گل بار ديگر اينتريها ابتكار عمل را در دست گرفتند و موقعيتهاي بهتري روي دروازه حريف به وجود آوردند و چند بار تا آس//تانه باز كردن دروازه سمپدوريا پيش رفتند اما نتوانستند از موقعيتهايشان استفاده كنند.

در مقابل، در دقيقه 85 سمپدوريا به گل دوم رسيد. شوت آلوارز و برخورد توپ به دست بروزوويچ، يك ضربه پنالتي نصيب مهمان كرد و گوارديوال با يك شوت محكم و غيرقابلمهار،حسابكاررادوبريككرد.تالشاينتريها براي جبران نتيجه در دقايق پاياني بينتيجه بود و بازي با برتري مهمان به پايان رسيد. نااميديدورازانتظاركاپيتاناينترازتيمش مائورو ايكاردي عنوان كرد تيمش ديگر در اين فصل نخواهد توانست سهميه ليگ قهرمانان اروپا را كسب كند. اينتر در آخرين ديدار هفته سيام رقابتهاي ليگ ايتاليا با نتيجه دو بر يك برابر سامپدوريا شكست خورد.

مائورو ايكاردي بع//د از اين باخت گفت: ديگر ليگ قهرماناناروپابرايماتمامشد.وقتياينقدردريكمسابقه اشتباه كنيد، طبيعي است كه بازي را ببازيد. ديدار را خوب شروع كرديم و به گل هم رسيديم اما سرعت تيمي ما كاهش يافت و حريف بهتر از ما عمل كرد. در نيمه دوم اينتر واقعي نبوديم و اشتباههاي زيادي از ما سر زد. در نهايت چوب اين اشتباهها را هم خورديم تا ببازيم.

ايكاردي ادامه داد: چنين بازيهايي در روند رشد يك تيم رخ ميدهد. خودمان بايد شرايط را سر و سامان دهيم. بايد آستينهاي خود را باال بزنيم و اوضاع را درست كنيم. ديگر نميتوانيم به ليگ قهرمانان اروپا برسيم. بايد بتوانيم تيم خوبي براي فصل بعد داشته باشيم. هيچ بهانهاي براي ما باقي نمانده است. پيولي: از اخراج شدن نميترسم اس//تفانو پيول//ي، س//رمربي اينتر پس از شكس//ت دوشنبهشب گذش//ته تيمش مقابل سامپدوريا مدعي شد كه ترسي از اخراج شدن ندارد.نراتزوري شش امتياز با رده س//وم و كس//ب سهميه فاصله داشت اما دوشنبه شب گذشته، در حالي كه ابتدا از حريف پيش افتاد ولي در نهايت شكست خورد. ديآمبروزيو نراتزوري را پيش انداخت ولي پاترريك ش//يك كار را به تساوي كشاند و كواگليارال گل دوم را براي سامپدوريا زد و كار اينتر را تمام كرد.پس از بازي پيولي گفت: ترسي به جز اينكه بازيكنان را آماده كنم تا بهترين بازي شان را انجام دهند و نتيجه بگيريم ندارم. نتايج آينده را مشخص ميكنند ولي خيلي در اين رابطه صحبت ميش//ود. من به اخراج شدن فكر نميكنمونگرانشنيستم.روز82 ميقضاوتخودراانجام خواهيم داد. موقعيتهاي ديگري نيز خواهيم داشت كه نشاندهيمتيمباكيفيتتريهستيم.«پيوليدربارهبازي گفت: تا وقتي سامپدوريا گل تساوي را نزده بود ما خوب كار كرديم. موقعيتهايي هم داشتيم كه نتيجه را تغيير دهيم و از همين جهت پشيمانيم. اگر خيلي روي وجه انفرادي تمركز كنيد، نتايج ناعادالنه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.