پيروزي، راه عبور از بحران

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

فوتباليها هنوز برخورد كارلوس كيروش با سيدمهدي رحمتي را نقطه عطف دوران حضورش در ايران ميدانند. سيد مهدي رحمتي، دروازهبان ش//ماره يك تيم ملي، پس از بازي ازبكستان و در شرايطي كه شايعات جدي مبني بر بي اعتقادي كادرفني تيم ملي به نحوه گلري او ذهنش را به هم ريخته بود، در اقدامي عجيب و باورنكردني با انتشار نامهاي به صورت موقت از تيم ملي استعفا داد.

البته شايد نظر رحمتي متوجه اين بود كه سرمربي تيم ملي با دلجويي از او نگرانيها را برطرف كند اما كارلوس كيروش با پذيرش اين استعفا براي هميشه از روي اسم رحمتي عبور كرد؛ حركتي كه با توجه به سه بازي تيم ملي در راه صعود به جام جهاني 2014 به شدت ريسكي تلقي ميشد اما با سه برد ايران مقابل قطر، لبنان و كرهجنوبي، پرونده رحمتي بسته شد و اگرچه درخشش او با استقالل همواره نامش را در فهرستهاي بعدي تيم ملي سر زبان نگه ميداشت اما اين دعوت مجدد هرگز اتفاق نيفتاد، حتي با پادرمياني رييس فدراسيون فوتبال و همه نيروهايي كه رحمتي را شايسته بازگشت به تيم ملي ميدانستند.

اين ماجرا، سنگ بناي برخوردهاي بعدي كيروش با بيانضباطيهاي بازيكنان تيم ملي بود؛ تيمي كه اگر امروز متشكل و متحد به نظر ميرسد بدون شك آثار اين تصميم را تا ابد با خود حمل خواهد كرد. در آن روز پيام كيروش به بازيكنان اين بود، كس//ي ميتواند از بهترين گلر ايران عبور كند، با هر بازيكن ديگري نيز ميتواند چنين كند و اگرچه اردوهاي ملي همواره مش//كالتي حاش//يهاي در دل خود داشته اما مجموعه تيم هرگز اجازه انتشار اخبار را نداده و در نهايت امروز گروهي يك دست و كم حاشيه نام تيم ملي را به دوش ميكشد. تيمي كه خيلي وقت است از نام رحمتي عبور كرده و حاال آن اس//تعفا بزرگترين ظلم رحمتي به خود تلقي ميشود. او بعد از سالها يكه تازي در دروازه تيم ملي اگرچه هنوز هم شايسته پوشيدن پيراهن ملي است اما جاي خود را به گلرهاي ديگر داده است. شماره يكهايي كه از اين لغزش استفاده كردند تا نام خود را با تاريخ گره بزنند.

در روزهاي كنار گذاش//تن رحمتي البته جو به سود كيروش نبود و فشار مطبوعات و هواداران استقالل، سرمربي را تشويق به بازگرداندن او ميكرد اما سه پيروزي نفسگير در راه صعود به جامجهاني، جبهه مقابل را عقب راند. حتي كارلوس كيروش در يك نشست به ياد ماندني چهار گلر خود را به اتاق كنفرانس آورد تا با حمايت از آنها نش//ان دهد جايي براي بازگشت كسي كه يك بار دست به استعفا زده نيست. جالب اينكه حاال كيروش به واسطه مقابله با بازيكن ساالري مورد پسند جامعه فوتبال ايران است و مورد تشويق قرار ميگيرد.

اما در روزهاي گذش//ته موضوع رامين رضاييان ملي پوش ش//اخص و محبوب پرسپوليس و كنار گذاشته شدن او از تيم مورد توجه شديد رسانهها و هواداران پرسپوليس قرار داشته و شايد بشود تعداد افرادي كه از اين تصميم راضي نيستند را پرشمار ارزيابي كرد. نكتهاي چالش اصلي سرمربي پرسپوليس در روزهاي آينده خواهد بود، روزهايي كه هر لغزشي نام رضاييان را در ورزش//گاه طنين انداز خواهد كرد اگرچه حق، تمام و كمال با سرمربي كروات پرسپوليس است.به نوشته ورزش سه، به نظر براي كنترل نارضايتيها چارهاي جز وفاداري و تالش تيم نيست اينكه تيم با بهترين نمايش در بازيهاي آينده به ميدان رود و با كسب پيروزي و قطعي كردن قهرماني تعداد مخالفان تصميم برانكو را به حداقل برساند. اين كاري است كه پيش از اين كيروش و افشين قطبي و بسياري از مربيان ديگر فوتبال در ايران كردهاند؛ تصميم قاطع و البته پيروزي. بله، وقتي مربي فوتبال هستيد، چارهاي جز پذيرش قواعد كلي نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.