برانكو مقابل طلسم جاللي

Jahan e-Sanat - - News -

پرسپوليس سال 95 را با باخت مقابل الريان قطر به پايان رساند و سال 96 را با شكست در آبادان شروع كرد.

درستاستكهفاصلهپرسپوليسبانزديكترينتعقيبكنندگانش9 امتيازاست و باخت مقابل صنعت نفت احتماال مانعي بر سر قهرماني قرمزها نخواهد بود اما اين تيم پس از دو باخت متوالي ميخواهد يك برد را تقديم هوادارانش كند.

پرسپوليس امروز ميزبان پيكان است و پس از اين بازي، در ليگ قهرمانان آسيا با الريان قطر بازي دارد؛ ديداري كه در آن محكوم به برد است و به همين دليل پيش از آن بازي مهم با الريان، به دنبال اين است كه با يك برد به ديدار آسيايي خود برود. پيروزي پرسپوليس در بازي با پيكان موجب خواهد شد اين تيم به قهرماني زودهنگام خود نزديكتر شود.

برانكو و پرسپوليس امروز با يك سد بزرگ روبهرو هستند. برانكو از زماني كه هدايت پرسپوليس را برعهده گرفته، چهار بار برابر مجيد جاللي قرار گرفته و هيچگاه پيروز نشده است. سه تساوي و يك باخت حاصل كار برانكو در برابر جاللي بوده است و بايد ديد او ميتواند اين طلسم را اين بار بشكند.

در آن سوي ميدان پيكان در نيمفصل دوم تيم پرنوساني بوده است. اين تيم پس از دو باخت موفق شد در هفته قبل ماشينسازي را سه بر يك شكست دهد و با تيم چهارم جدول همامتياز شود. پيكان حاال براي چهارم شدن و رسيدن به سهميه آسيايي، شانس زيادي دارد.

بازي پرسپوليس- پيكان رقابت دو مدعي آقاي گلي هم هست. مهدي طارمي در جدول گلزنان با 13 گل مش//تركا به همراه ساسان انصاري در صدر قرار دارد. گادوين منشا هم با 12 گل در تعقيب طارمي است.

پرس//پوليس در 14 بازي اخير خود در ليگ مس//اوي نكرده و 11 برد داشته اس//ت. پيكان هم 9 بازي اس//ت مس//اوي نكرده و در 14 بازي اخيرش تنها يك مساوي داشته است. با اين حساب نبايد از اين بازي انتظار تساوي داشت. دو تيم براي اين بازي مهم محرومي ندارند. البته در جمع پرسپوليسيها رامين رضاييان كنار گذاشته شده است.

از طرفي سياهجامگان مشهد اين فصل نتوانسته برابر هيچ كدام از نمايندگان خوزستان سه امتياز بازي را كسب كند.

سياهجامگان مشهد تاكنون در ليگ برتر سه بار برابر استقالل خوزستان به ميدان رفته و هيچگاه موفق به برد اين تيم نشده است. دو برد براي استقالل خوزس//تان و يك تس//اوي حاصل تالش اي//ن دو تيم بوده اس//ت. همچنين سياهجامگان برابر فوالد و صنعت نفت نيز اين فصل به ميدان رفته، در هر دو بازي برابر قرمزهاي اهوازي به تساوي رسيده و برابر صنعت نفت در بازي رفت شكس//ت خورده و هنوز بازي برگشت انجام نش//ده است. بايد ديد آيا اين بار اكبر ميثاقيان ميتواند اولين برد را براي تيم س//ياهجامگان برابر خوزستانيها دشت كند يا طلسم ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.