نام 4 ورزشكار پارالمپيكي ايران در كتاب گينس

Jahan e-Sanat - - News -

نام ورزشكاران پارالمپيكي ايران در كتاب ركوردهاي جهاني گينس به ثبت رسيد. در كتاب ركوردها نام چهار ورزشكار و يك تيم ايراني به عنوان ركوردداران به ثبت رسيده است.

س//يامند رحمان طبق توضيح اين سايت در تاريخ چهارم دسامبر سال 2011 در دس//ته +100 كيلوگرم در ش//ارجه امارات موفق شد وزنه 291 كيلوگ//رم را مهار كن//د و در بازيهاي پارالمپيك 2012 لندن نيز با مهار وزنه 280 كيلوگرمي موفق به كسب مدال طال شد.

مجي//د فرزين، ديگ//ر وزنهبردار پارالمپيكي ايران اس//ت كه نام وي در كتاب ركوردها به ثبت رسيده است. اين وزنهبردار دسته -80 كيلوگرم در بازيهاي پارالمپيك 2016 ريو موفق ش//د وزنه 240 كيلوگرمي را باالي سر ببرد و مدال طالي اين دسته را از آن خود كند.

زه//را نعمتي، بانوي كمان//دار ايران در تاريخ 30 مي س//ال 2010 در مسابقاتي كه در جمهوري چك برگزار شد، در ماده ريكرو موفق به كسب 622 امتياز شد و در پارالمپيك لندن با 613 امتياز به عنوان قهرماني آن مسابقات رسيد.

مرتضي مهرزاد با بلندي قامت 2 متر و 46 سانتيمتر به عنوان بلندقدترين ورزشكار تاريخ بازيهاي پارالمپيك در ريو 2016 حضور داشت. تيم واليبال نشس//ته مردان ايران هم به عنوان برترين تيم واليبال نشس//ته تمام ادوار پارالمپيك است كه در سالهاي ‪2008 ،2000 ،1996 ،1992 ،1988‬ و 2016 موفق به قهرماني شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.