روسيه در صدر جدول دوپينگيهاي سال 2015

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

گزارشهاي وادا از محروميتهاي دوپينگي ورزش//كاران در س//ال 2015 و ميزان تستهاي مثبت نشان داد روسيه بيشترين تست مثبت دوپينگ را داشته است.

طبق گزارش وادا 176 نمونه زير پا گذاش//تن قوانين دوپينگ در س//ال 2015 در روسيه وجود داشته است. 48 نمونه دوپينگ در دووميداني، 32 نمونه در وزنهبرداري و 27 نمونه در پاورليفتينگ بوده است.

آژانس ضددوپينگ روسيه از نوامبر 2015 تاكنون از سوي وادا حكم عدم اطالعات دريافت كرده است. اين درحالي است كه رييس وادا اخيرا با نمايندگان ورزش روسيه ديدار كرده است. ايتاليا بعد از روسيه در ليست دوپينگهاي سال 2015 رتبه دوم را دارد. اين كشور 129 نمونه تخلف داشته است. هند نيز با 117 تخلف در رتبه سوم قرار دارد. پرورش اندام نيز بيشترين ميزان دوپينگ را در سال 2015 داشته است.

ميزان دوپينگها در اين ورزش 270 مورد بوده است. در دووميداني 242 دوپينگ و وزنهبرداري 239 مورد وجود داشته است. رييس وادا درباره اين گزارشها اظهار كرد: آنچه متوجه شديم اين است كه ميزان دوپينگهاي هوشمند افزايش داشته است. تالش ميكنيم بررسيهاي خود را قدرتمندتر انجام بدهيم. ميزان محروميتهاي دوپينگ در سال 2015 نيز نسبت به سال قبل 14 درصد افزايش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.