آغاز سقوط

Jahan e-Sanat - - News -

س//رانجام برانكو ايوانكوويچ توانس//ت حرفي را كه از ميانههاي فصل به زبان بيزباني بر زبان ميآورد، به كرسي بنشاند و با بيرون كردن پسر كارلوس كيروش از تيمش، يك تير را صرف زدن چند نشان كند. هم حال پسر كيروش را بگيرد، هم حال خود كيروش را و ه//م اينكه به بازيكنانش بيام//وزد كه التبازي در تيمش قابل پذيرش نيس//ت. با اين همه، بامزهتر و ش//ايد تلختر از هر تحليلي، فحاشي هواداران احساساتي پرسپوليس به برانكو باشد كه نشان ميدهد دوره سقوط برانكو هم آغاز شده. اصوال مربيها در ايران از همين جاها كله ميشوند. جايي كه يك بازيكن را ميگذارند كنار و از مردم فحش ميخورند. همه هم همين راه را رفتهاند. همه از دم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.