محسن چاووشي در صدر

Jahan e-Sanat - - News -

پرفروشترينآلبومهايموسيقي س//ال 1395 براساس اعالم سامانه س//ايت بيپتونز اعالم ش//د و البوم »امي//ر بيگزند« چاوش//ي در صدر پرفروشها ايستاده است. آلبوم »امير بيگزند«اثرمحسنچاووشي،»طريق عشق«اثرمحمدرضاشجريانوپرويز مشكاتيان، »سي سالگي« اثر احسان خواجهاميري، »گذر ارديبهش//ت« نخستين آلبوم گروه »دال«، »گفتم نرو« اثر محمد علي//زاده، »ناگفته« اثر حافظ ناظري، »دوباره عشق« از حامدهمايون،»آينهقدي«اثرمهدي يراحي، »منشور« جديدترين آلبوم كاوه يغمايي و »روياي بيتكرار« اثر علي زندوكيلي به ترتيب در فهرست پرفروشترين آلبومهاي موس//يقي س//ايت بيپتون//ز beeptunes.) com (درسال5931 كهسرشاراز آلبومهاي جديد بود، قرار گرفتند. اميربيگزند »امير بيگزند« پس از »من آن سيزدهم«دومينآلبومچاووشياست كه در آن از اشعار كالسيك استفاده شده و اين نشاندهنده رويكرد جديد اين خوانن//ده به آثار ادبي، عرفاني و كالسيك ايران است. چاووشي سعي دارد بيان//ي جديد از اين اش//عار به مخاطبانشارائهدهد.تنظيمكنندگان اين آلبوم محس//ن چاووشي، بهروز صفاريان، فرش//اد حسامي، كوشان حداد، ع//ادل روح نواز و بابك نقوي هس//تند. همچنين از اشعار موالنا، س//عدي، علياكبر ياغيتبار، پدرام پاريزي و حس//ين صفا در اين آلبوم استفاده شده است. طريقعشق آلبوم موس//يقي »طريق عشق« حاصل همكاري محمدرضا شجريان و زندهياد پرويز مش//كاتيان و گروه موسيقي»عارف«وشامل01 قطعه ساختهشده بر سرودههايي از حافظ، موالنا و پرويز مش//كاتيان است. اين البوم قطعات »پيشدرآمد فشاري«، »تكنوازي سنتور«، »سنتور و آواز«، »چهارمض//راب، دلانگي//ز«، »تار و آواز«، »تصنيف دل مجنون«، »ني و آواز«، »كمانچه و آواز«، »تصنيف س//اقي« و »تصنيف جان جهان« را شامل ميشود.اين مجموعه در سال 1367 در كنس//رتي در اروپا به اجرا درآمده و نسخه استوديويي آن پس از سالها مجوز نش//ر گرفته است. همچنين اعضاي گروه »عارف« در آلبوم موس//يقي »طريق عشق« به اين ترتيب معرفي ش//دهاند: پرويز مشكاتيان سرپرست گروه و نوازنده س//نتور، داريوش پيرنياكان نوازنده تار، جمش//يد عندليبي نوازنده ني، محمد فيروزي نوازنده عود، اردشير كامكار نوازنده كمانچه، بيژن كامكار نوازن//ده رباب و دف و ارژنگ كامكار نوازندهتنبك. 30 سالگي احس//ان خواجهامي//ري، فرزند استاد حسين خواجهاميري يكي از موفقترين خوانندههاي كشورمان اس//ت. خواجهاميري قطع//ه 30» س//الگي« را به همس//ر و فرزندش تقديم كرده و ويدئويي جالب تهيه كرده كه فريد ناصري كارگرداني آن را بر عهده داشته است. ترانه اين اثر را روزبه بماني، ملودياش را عليرضا اف//كاري و تنظي//م آن را نيز هومن نامداري انجام داده است. گذرارديبهشت »گذرارديبهشت«نخستينآلبوم رس//مي گروه »دال« اس//ت. فضاي كلي اين آلبوم به موسيقي تلفيقي نزديك است. از پيانو شوپن در آهنگ بيكالم »شكوفههاي زيتون« تا گام مينور هارمونيك و فضاي شرقي در »هفت شهر«، از نواي ويولنسل تا ناله دودوک، همه در اين آلبوم به گوش ميرسند.

اعضايگروه»دال«،امينهدايتي خواننده، شايان شكرآبي پيانيست، آهنگس//از و همخوان، غزل مهدوي ش//اعر و ترانهس//را، ميالد س//عدي و ي//زدان بهمني نوازنده س//ازهاي كوبهاي هستند. در اين آلبوم ساالر غفاربجوي//ي، داري//وش آذر، مهدي كالنت//ري، آرش كام//ور، آرش آذر، مهرداد عالمي و آرين كشيشي نيز در نقش نوازنده همكاري داشتهاند. گفتمنرو »گفتم ن//رو« آخرين اثر محمد عليزاده است. پيش از اين آلبومهاي »دلت با من//ه« و »همخونه« از اين هنرمندمنتشرشدهبود.»گفتمنرو« هشت آهنگ متنوع دارد. آهنگها توسطمحمدعليزاده،فرشيدادهمي و ميالد ترابي ساخته شدهاند. تنظيم آنها ب//ر عهده مي//الد ترابي، معين راهبر، اميرحس//ين اويسي و شهاب اكبري بوده است. اسامي نوازندگان نيز به اين قرار است: فرشيد ادهمي، احس//ان نيزن، معين راهبر، هومن نامداري، بهمن ميرزازاده، اميرحسين اويسي، عليرضا شهبازي، داود اريكه، اميرحسين كاش//انيان، پيام طوني، مجتبي تقيپور و اشكان موسوي.

البته نكات جال//ب توجهي نيز در اين آمار اعالم ش//ده، مش//اهده ميش//ود. ازجمله حض//ور دو آلبوم تلفيقي، يك كالسيك، يك ايراني و يك آلبوم راک در جمع 10 آلبوم پرفروش سال كه اين آمار خود نشان ميدهد سليقه مخاطبان به مرور در حال تغيير از موسيقي پاپ است و سبكهاي ديگر به خصوص تلفيقي دارند جاي خود را در ميان مردم باز ميكنند. در ضم//ن نبايد فراموش كرد كه آلبوم »امير بيگزند« كه در رتبه اول قرار دارد، خود نيز به صورت خالص در دستهبندي موسيقي پاپ جاي نميگيرد، برخي از آهنگهاي اين آلبوم به موسيقي راک و تلفيقي بسيار نزديك شدهاند. ناگفته نماند عجيبترينآمارمتعلقبه»ناگفته«از حافظناظرياست،اينآلبومدرمرداد س//ال 94 پخش شده و با اين حال توانسته در رتبه ششم پرفروشترين آلبوم س//ال 95 قرار گيرد. تمام آثار ديگريكهدرجمع01 پرفروشسال 95 قرار دارند، در همين سال پخش شدهاند. حتي آلبوم »طريق عشق« كه توليد آن متعلق به چندين سال پيش اس//ت، در سال 95 به صورت رسمي در بازار موسيقي ايران پخش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.