حضورفيلمهايايرانيدرجشنوارهفلورانسايتاليا

Jahan e-Sanat - - News -

تعدادي از فيلمهاي ايراني در جش//نواره فلورانس ايتاليا به نمايش درميآيند.

به گزارش مهر، فيلم سينمايي »تمارض« به كارگرداني عبد آبست در فلورانس ايتاليا به نمايش در ميآيد.

هشتمين دوره از جشنواره اكنون خاورميان Middleast) (Now دومين ميزبان اين فيلم پس از جشنواره »برلين« است. اين جشنواره كه از 15 تا 20 فروردين در فلورانس ايتاليا برگزار ميشود به هنر حال حاضر خاورميانه اختصاص دارد و امسال آثاري از كشورهاي تركيه، مراكش، مصر، الجزاير، لبنان، تونس، قطر، امارات ...و در آن نمايش داده ميشود.

»تمارض« فردا در س//ينماي الكام پاني//ا ‪Cinema La)‬ (Compagnia روي پرده ميرود.

فيلم »مرا به خانه ببر« به كارگرداني عباس كيارستمي ديگر فيلم ايراني حاضر در اين دوره از جشنواره است.

»تمارض« به تهيهكنندگي مريم ش//فيعي محصول »هيچ فيلم« است و عرضه و پخش بينالملل فيلم را محمد اطبايي بر عهده دارد.

ليستعواملفيلمعبارتندازنويسندهوكارگردان:عبدآبست، مديرفيلمبرداري:حميدخضوعيابيانه،تدوين:هايدهصفيياري، موسيقيوطراحيصدا:بامدادافشار،مديرتوليد:جمشيدابراهيم كرماني،طراحچهرهپردازي:احسانروناسي،صدابردار:شاهينپور داداشي، طراح صحنه: مجيد يوسفي، طراح لباس: نسيم ملكي، دستياران كارگردان: مجيد عبدي، ايمان بسيم، فيلمبردار: ناصر كاووسي، دستيار اول فيلمبردار: محمد خميسآبادي، تصحيح رنگ: هوتن حق شناس، جلوههاي ويژه بصري: محمد ماليي، مسعود مومني، جواد مطوري، روزبه شمشيري، سهيل اصغري، مدير فني: ايمان فالح، عكاس و فيلمبردار پشت صحنه: مهدي پارس//ي، خواننده ترانه: اصغر پيران، فاطمه ساربانها، ترجمه انگليس//ي: حسن ش//رفالدين، طراح گرافيك و پوستر: بابك يادگاريان، آنونس: سعيد كيانپور، مشاور رسانهاي: گالويژ نادري، عرضه و پخش بينالملل: محمد اطبايي، مجري طرح: شهرزاد سيفي،تهيهكننده:مريمشفيعي،محصول:هيچفيلم،بازيگران: عبد آبست، وحيد راد، مجيد يوسفي، دانيال خجسته، شهرزاد سيفي، اصغر پيران، جواد پورحيدري، جواد پوالدي، عليرضا ساوه درودي، ايمان بسيم، حنانه شاهرخي، حسن و حسين جعفري. همچنين در اين جش//نواره آثاري همچون »مرا به خانه ببر« ساخته عباس كيارستمي، »رفتن« به كارگرداني نويد محمودي، »خانه سفيد« ساخته پرستو مفاخري، »آينههاي پريده رنگ« ساخته سالم صلواتي و ... حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.