كشف يك هرم 3700 ساله در مصر

Jahan e-Sanat - - News -

باستانشناسان مصري كه مشغول كاوش در گورستان پادشاهي »دهشور« بودند موفق به كشف بقايايي از هرمي شدند كه هيچ كس از وجود آن خبر نداشته است.

به گزارش نشريه موسسه باستانشناسي آمريكا، قدمت اين هرم به دودمان سيزدهم بازميگردد و متخصصان هرگز از وجودآنآگاهينداشتهاندونكتهجالباينكهبخشهاييازاين هرم كه تاكنون كاوش شده، شرايط بسيار خوب و سالمي دارد. محمد عفيفي، رييس بخش آثار باس//تاني مصر در وزارت آثار تاريخي اين كشور ضمن اعالم اين خبر گفت: بقاياي كشفشده شرايط بسيار خوبي دارند و كاوشها براي كشف قسمتهاي ديگر سازه ادامه دارد.

عادل اوكاش//ا، رييس گورس//تان پادشاهي دهشور نيز گف//ت: بخشهاي كشفش//ده از اين هرم نش//اندهنده بخشي از ساختار دروني است كه شامل راهرويي ميشود كه احتماال به سمت درون هرم ميرود.

روزنامه اينديپندنت مصر نيز گزارش داده در بخشي از راهروي اين هرم بلوكي در اندازه 17 در 15 سانتيمتر از جنس مرمر سفيد و با سنگنگارههايي به زبان هيروگليف كشف ش//ده كه باستانشناسان س//رگرم رمزگشايي آن هستند.

آسوشيتدپرس نيز اعالم كرده شكل خميده ديوارهاي ه//رم حاك//ي از آن اس//ت كه اي//ن هرم از جمل//ه اولين تالشهاي مصريان براي س//اخت هرمهايي با ديوارهايي صاف بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.