آخرينآمارمهمانانخارجيجشنوارهجهانيفجر

Jahan e-Sanat - - News -

جش//نواره جهاني فيلم فجر امسال بيش از 350 مهمان خارج//ي خواهد داش//ت كه از 66 كش//ور جهان ب//ه ايران ميآيند.

به گزارش س//تاد خبري سي و پنجمين جشنواره فيلم فجر، عليرضا شجاع نوري سخنگوي جشنواره جهاني با اعالم اين خبر افزود: مهمانان جش//نواره از 31 كشور آسيايي، 23 كشور اروپايي، شش كشور آفريقايي، پنج كشور از قاره آمريكا و استراليا خواهند بود كه در اين ميان از 24 كشور اسالمي نيز مهمان داريم.

وي اضافه كرد: مهمانان جش//نواره چند گروه هستند؛ كارگردانان، فيملنامهنويس//ان، بازيگ//ران، جلوههاي ويژه تصويري، تهيهكنندگان، مديران فستيوالها و خريداران و فروشندگان فيلم از جمله مهمانان جشنواره خواهند بود. بخش//ي از مهمانان نيز اس//تعدادهاي فيلمسازي زير 27 سال سن هستند كه نيمي از آنها از ايران) 55 نفر از همه استانهاي كشور( و 55 نفر از كشورهاي مسلمان منطقه و آس//يا و ساير كشورها هس//تند كه در بخش دارالفنون شركت ميكنند.

ش//جاعنوري در پايان درباره آخرين وضعيت باش//گاه جشنواره جهاني نيز گفت: تاكنون بيش از 15 هزار نفر در باشگاه جشنواره ثبتنام كردهاند.

اين آمار رو به افزايش است و پيشبيني شده اعضاي باش//گاه از تس//هيالت رزرو و تخفي//ف در خري//د بليت و همچني//ن ام//كان بهرهب//رداري از گزيدههاي جش//نواره بهصورت ويژه برخوردار شوند.

سيوپنجمينجشنوارهجهانيفيلمفجر،8-1 ارديبهشت 28)1396 تا 21 آوريل (2017 به دبيري رضا ميركريمي در تهران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.