طرحهاي تهرانگردي شهرداري قانوني نيست

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران با اش//اره به تش//ديد ترافيك به دنبال اجراي س//نگفرش در چهار معبر پرتردد شهر گفت: »راهپاسداشتميراثفرهنگيوتاريخي،كندن آسفالت و سنگفرش كردن نيست.«

مجتبي ش//اكري در تذكر پيش از دستور خود در سيصد و سي و نهمين جلسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه اجراي طرح سنگفرش ك//ردن چهار مي//دان و چهارراه مهم ش//هر مجوز منطقي ندارد، بيان كرد: »در شرايطي كه س//ازمان ميراث فرهنگي به وظيفه خود در زمينه ثب//ت ابنيه ميراثي عمل نميكند، ش//هرداري تهران بنا دارد با سنگفرش كردن معابر اطرف نقاط تاريخي، رنگ و بوي ميراثي به آنها ببخشد.«

او در ادام//ه ب//ا بيان اينك//ه فعاليتهاي ش//هرداري تهران در زمينه تهرانگردي فاقد مجوز قانوني است، گفت: »تا زماني كه سند جامع و باالدستي در حوزه گردشگري تدوين نش//ده و نقش شهرداري در آن تصريح نشده اس//ت، اجراي طرحهاي تهرانگردي و نظاير آن هر چند ذاتا پس//نديده اس//ت اما مبناي قانوني ندارد.«

ش//اكري با اشاره به نمايش فيلم ماجراي نيمروز به عنوان يك رويداد فرهنگي مهم در شهر بيان كرد: »اين فيلم يكي از آثار بينظير جشنواره فجر اس//ت و نشان ميدهد اگر در موضوع//ات انقالبي آثار قوي توليد ش//ود، با استقبال مردم روبهرو خواهد شد.«

او همچنين آثار مس//عود جعفريجوزاني و محمدرض//ا داودنژاد در جش//نواره فجر 95 را نيز كه در حوزه آس//يبهاي اجتماعي بود، درخور تقدير و توجه ارزيابي كرد و در همين راستا پيشنهاد داد: »يك هيات انديشهورز در ش//هرداري تهران موضوعات شهري، سبك زندگي و ايثار و ش//هادت را كه قابليت عرضه در قالبهاي هنري دارد، احصا و به هنرمندان پيشنهادكند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.