چيزهايی هست كه نمی دانی

Jahan e-Sanat - - News -

فردين صاحبالزماني در حوزه سينماي حرفهاي بيشتر در زمينه صدا كار كردهاست و البته سابقه فعاليت مطبوعاتي هم دارد.

وي س//ابقه دستياري فيلمبردار در فيلم »گودال« ،(1365) را دارد. وي صداگذاري و ميكس صدا را در فيلمهايي نظير؛ »پله آخر ،(13900) »چيزهايي هس//ت كه نميداني« ،(1389) »س//يماي زني در دوردست« علي مصفا ،(1382) »زندان زنان« منيژه حكمت ،(1381) »بهش//ت از آن تو« عليرضا داودنژاد ،(1379) »بچههاي بد« عليرضا داوودنژاد ،(1379) »چتري براي دو نفر« احمد اميني (1379) و »دختر دايي گمش//ده« داريوش مهرجويي )8731(برعهده داشته است. وي به عنوان تدوينگر در فيلمهايي نظير؛ »در دنياي تو س//اعت چند است؟« ،(1392) »پله آخر« (1390) و »چيزهايي هست كه نميداني« روضح(1389) داشتهاس//ت. صاحبالزماني، كارگ//ردان و فيلمنامهنويس فيلمهايي نظير »چيزهايي هست كه نميداني« (13899) و فيلمهاي كوتاهي نظير » فصل سرد« (1384) و »كوارتت براي سه ساز« هدوب(1376) است.

فردين صاحبالزماني، جايزه ويژه جشنواره فيلم كارلووي واري را براي فيلم »چيزهايي هست كه نميداني« و نامزدي دريافت تنديس بهترين تدوين از نهمين جشن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران براي فيلم »در دنياي تو ساعت چند است؟« را در كارنامه دارد.

فيلم »چيزهايي هست كه نميداني« در مورد راننده آژانسي كمحرفي به نام علي است كه با مس//افرانش ارتباط برقرار نميكند، فيلم در مورد زندگي وي به صورت چند اپيزود ساخته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.