مرگمحمدعليشاه

Jahan e-Sanat - - News -

محمدعلي شاه قاجار در س//ال 1249 ش در تبريز به دنيا آمد و پ//س از فراگيري مقداري از تحصيالت، در 17 سالگي اولين شغل دولتي را به او س//پردند. او پس از روي كارآمدن مظفرالدين ش//اه، به وليعهدي انتخاب ش//د و در اي//ن زمان عالوه بر واليت آذربايج//ان، به هنگام س//فر پدرش به فرنگ، متكفل امور مملكت بود. وي هر چند پس از آن كه پدرش فرمان مشروطه و قانون مشروطيت را امضا و خود نيز آن را تاييد كرد ولي پس از به دست گرفتن قدرت از در مخالفت با مشروطهطلبان درآمد و مشكالت فراواني را براي مملكت به وجود آورد. عاقبت در تيرماه 1287 ش، مجلس ش//وراي ملي را به توپ بست و از اين زمان دوران اس//تبداد صغير آغاز ش//د. اين عمل شاه قاجار با واكنش تند مش//روطهخواهان در سراسر كشور مواجه شد تا اينكه آنان تهران را به تصرف خود در آورده و او را از سلطنت خلع كردند. از اين رو وي به سفارت روس پناهنده شد و پس از چندي ايران را ت//رک كرد. محمدعلي ميرزا پس از خروج از ايران، مدتي در روسيه، عثماني و اروپا ساكن شد. تا اينكه پس از سالها دوري از وطن و س//رگرداني، در 16 فروردين س//ال 1303 ش، در 54 سالگي در اروپا درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.