1205 نفر »خواستگاري« را در نوروز ديدند

Jahan e-Sanat - - News -

تماش//اخانه سنگلج امس//ال با نمايش »خواستگاري« به نويسندگي و كارگرداني سيدعظيم موسوي طي هشت روز نخست سال پذيراي 1205 تماشاگر بود

. ب//ه گ//زارش ايلنا، كمدي موزيكال »خواس//تگاري« به نويسندگي و كارگرداني س//يد عظيم موسوي كه امسال از س//وم فروردين ماه روي صحنه رفت توانس//ت طي هش//ت روز ايام نوروز پذيراي 1205 تماش//اگر باش//د. اين نمايش توانس//ت با در نظر گرفتن تخفيف نوروزي به تماش//اگران و ب//ا قيم//ت بليت 12 و 15 هزار تومان به فروش//ي معادل 13 تومان طي هش//ت روز نخس//ت سال دس//ت پيدا كند. نمايش »خواس//تگاري« به نويس//ندگي و كارگرداني سيد عظيم موسوي برگرفته از نمايشنامه »خواستگاري« چخوف است كه با اس//تفاده از نمايشهاي آييني- سنتي همچون تخت حوضي، نقالي و شبيهخواني در حال و هواي فرهنگ ش//مال ايران تبديل شده و بهصورت كمدي- موزيكال اجرا ميش//ود. در اين اثر بازيگراني چون محمود راس//خفر، علي فتحعلي، ثميال كريمي، رض//ا گيالنپور و حميدرضا مرادي ايفاي نقش ميكنند. سرپرس//ت گروه موسيقي اين نمايش زهره عشقي خاص است و بهروز آزاد پرتو، نيوشا سردشتي، منصوره احمدي، عطيه دالور، آذين فوالدوند، مريم محققي و مهين هنردوست اعضاي اين گروه هستند. كمدي موزيكال »خواستگاري« كه پرفروشترين نمايش ايام نوروز بود تا 15 ارديبشهتماه هر روز به غير از شنبهها در ساعت 19:30 در تماشاخانه سنگلج روي صحنه ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.