»اوسيا« برنده بهترين فيلم ترنتون آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

فيلم مس//تند »اوسيا« به كارگرداني عليرضا دهقان، جايزه بهترين فيلم مس//تند كوتاه جشنواره ترنتون آمريكا را كسب كرد.

به گزارش روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، نهمين دوره جش//نواره فيلم »ترنتون« در روزهاي 10 تا 15 فروردين 1396 در ايالت نيوجرسي آمريكا برگزار و فيلم مستند »اوسيا« ساخته »عليرضا دهقان« موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم مستند كوتاه اين جشنواره شد. جشنواره ترنتون همه ساله با هدف آشنايي مردم آمريكا با فيلمسازان مستقل سراسر دنيا، توسط جامعه فيلم ترنتون برگزار ميشود.

مس//تند »اوس//يا« درباره قنات »زارچ« طوالنيترين قنات خاورميانه است كه به تازگي از طرف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در يونسكو به ثبت رسيده است. اين فيلم از مرگ قنات حرف ميزند كه اين موضوع به بيتوجهي مسووالن صنايع و سبك زندگي نادرست در استان يزد برميگردد.

مستند »اوس//يا« با دريافت 12 جايزه داخلي و يك جايزه بينالملليازجشنوارهفيلمهايمعماريوشهرسازي»استانبول« تركيه، گفته ميشود، يكي از موفقترين فيلمهاي مستند سال 95 بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.