سوال های سخت، جواب های آسان

Jahan e-Sanat - - News -

ميترا زماني- در كرمانشاه، اعضاي يك خانواده، با دسته بيل ماموران اورژانس را مورد حمله قرار دادند. دليلشان اين بود كه اورژانس دير رسيده!در مشهد هم يك همسايه بر سر يك جاي پارک، همسايه ديگر را با چاقو كشته!دعوا بر سر يك دانه جاي پارک! انتظار داريد آدم طنز هم بنويسد؟

از طرفی س//ايت تابناک به نقل از سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، يك سوال ساده را مطرح كرده. چطور ميشود كه داعش نميتواند از مرزهاي ما عبور كند ولي يك چهارم واردات كش//ور قاچاق است؟! سوال خيلي خوبي است. جوابش هم برخالف تصور خيلي س//اده است. ورود داعش به داخل كش//ور براي كسي سود ندارد ولي ورود كاالي قاچاق به داخل كشور جيب خيليها را پر از پول ميكند!

اگر بازهم مساله بغرنج و الينحل داشتيد تشريف بياوريد پيش خودم، دو سوته برايتان حلش كنم!اين هم شد سوال؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.