وقوع قتل عام »هارلم« در هلند

Jahan e-Sanat - - News -

در پنجم آوريل5851م قتل عام معروف به »هارلم« در شهري به همين نام در هلند كه مركز استقاللطلبان اين كشور بود، انجام شد. اسپانيا به منظور تحكيم سلطه خويش بر سرزمين هلند، دست به كشتارهاي وسيعي در اين كشور زد كه فاجعهبارترين آنها، قتل عامهارلم بود. در اين روز شهر تاريخيهارلم به دست اسپانياييها افتاد و در جريان آن، حدود شش هزار نفر از آزادي خواهان و استقاللطلبان هلندي جان خود را از دست دادند. با اينحال،در9061م،هلندازسلطهاسپانيارهايييافتواستقالل خود را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.