همدستيجمهوریخواهانآمریکایيو محافظهكارانایراني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه در همين صفحه

نادر کریميجوني- جمهوريخواهان آمريكا بهانهاي به دس//ت تندروهاي اي//ران دادهاند تا دور تازهاي از حمالت را عليه حس//ن روحاني و همكارانش تدارك ببينند. براي احتراز از واكنش منفي اتحادي//ه اروپا در مورد اعمال تحريمهاي جديد عليه اي//ران و مالحظاتي كه درخصوص تاثير تصويب و اعمال اين تحريمها بر انتخابات ايران دارد، س//ناتورهاي آمريكايي ميخواهند بررسي و تالش براي تصويب تحريمهاي جديد را به تعويق بيندازند.

البته آمريكاييها توضيح ندادهاند كه پس از برگزاري انتخاب//ات و تعيين رييسجمهور دور بعدي ايران آيا بررسي و تدوين تحريمهاي جديد مجددا از سر گرفته خواهد شد يا نه. در عين حال اظهارات باب كروكر كه ريشه اتخاذ اين تصميم را به دلمشغوليهاي اتحاديه اروپا نيز ربط داده، تعويق بررسي و تصويب اين تحريمها تا آيندهاي نامعلومراامكانپذيرميسازد.بهاينترتيبممكن اس//ت حتي پس از پيروزي روحاني نيز بررسي موضوع افزاي//ش تحريمهاي ايران به بهانههاي غيرهستهايمانندآزمايشهايموشكيدردستور كار سناتورها و نمايندگان آمريكايي قرار نگيرد. در عين حال ممكن است نگراني اتحاديه اروپا و انتخاباتايرانهيچكدامعلتاصليوتعيينكننده براي تعويق بررسي تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران نباشد. بالفاصله پس از رسانهاي شدن اراده نمايندگان و سناتورهاي آمريكايي براي تدوين دور جديدي از تحريمها، برخي ناظران مسايل خاورميانه درباره اين رفتار اياالت متحده هشدار دادند و تاكيد كردند كه اين امر ميتواند تنشها ميان تهران- واش//نگتن را ب//ه نحو خطرناكي افزاي//ش دهد و حتي وقوع منازعه نظامي ميان ايران و آمريكا را رقم بزند. اين نظر همچنين از س//وي ناظران داخلي اياالت متحده نيز بازگو و به جمهوريخواهان هشدار داده شد تا از ارتكاب رفتارهاي ماجراجويانه دست بردارند.

چندان روشن نيست كه ميان اين سه علت، كدام يك وزن بيشتري داشته و در تصميمگيري جمهوريخواهان موثرتر بوده است. اما قدر مسلم آن اس//ت كه هري//ك از مولفههاي پيشگفته يعن//ي ه//راس از افزايش تن//ش و حركت به سوي منازعه مستقيم، دلمش//غوليهاي اروپا درب//اره نقض و مرگ برجام و تاثير تحريمها بر انتخابات ايران به طور عمومي در تصميمسازي آمريكاييها نقش داشته است. از منظري ديگر ب//ه ويژه در دوره ترامپ، رفتار اياالت متحده با ايران بر تشديد تخاصم استوار بوده و واشنگتن ماجراجوييهاي//ي مرتكب ش//ده كه هدف آن مسلما همگرايي با ايران نبوده است. از اين بابت چندان عاقالنه نيست كه وقتي رفتار در جهت واگرايي است، به قدرت رسيدن يا نرسيدن يك چهره در انتخابات ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.