داغ شدن انتخابات از راه دور!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مس/عود س/ليمي- گاهي حتي به گونهاي تصادفي به تعبيري بدون حساب و كتابهاي از پيش تعيين شده، اتفاقهايي رخ ميده//د، خبرهاي//ي روي خروج//ي خبرگزاريه//ا قرار ميگيرند ك//ه بالقوه ميتوانند يك هدف را نشانه روند.

ديروز باب كروكر، رييس كميس//يون روابط خارجي سناي آمريكا، جمهوريخواه تندرو و يكي از مدافعان و پيشقراوالن افزايش فشار عليه كشورمان اعالم ك//رد كه با توجه به انتخابات پيشرو، طرح جديد تحريم عليه ايران تا مشخص شدن نتيجه آن به تعويق خواهد افتاد. به عبارتي براي آمريكا، اينكه چه كس//ي روي صندلي پاستور بنشيند مهم است ضمن اينكه نميخواهد در آستانه چنين رويداد مهمي، شرايط براي اتحاديه اروپا و همچنين دولت روحاني در دفاع از برجام، از گذشته دشوارتر شود.

بدون ترديد اتخاذ چنين موضعي كه ميتواند از س//وي كاخ سفيد هم م//ورد تاييد قرار گيرد، در هنگامه انتخابات ايران، دولت روحاني را به راه رفتن روي لبه تيغ وادار خواهد كرد، به عبارت بهتر، بهانه خوبي به دست دلواپسان و آمريكاستيزان ميدهد تا انگ حمايت خارجي را بر پيشاني دولت بچسبانند و فرياد و واويال راه بيندازند! از طرفي اين پيام را هم به افكار عمومي كشورمان ميدهد كه دولت ترامپ با همه حرف و حديثهاي ضدايرانياش، باز هم ترجيح ميدهد بهگونهاي با برجام و دولتي اهل تعامل در ايران كنار بيايد.

در كنار اين شمشير دوسر يعني پيشنهاد كروكر اما رويدادي كه حتي اگر بر پايه و قاعده »حساباحتماالت« هم آن را در ترازو بگذاريم به انصراف قاليباف از نامزدي در انتخابات برميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.