پیروزي امیدوارکننده سیاهجامگان مقابل استقالل خوزستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

استقالل خوزستان در ديداري كه مهمان سياهجامگان مشهد بود، تن به شكست داد.

س//ياهجامگان در روزي ك//ه مش//هد درگير زمينلرزه ب//ود در اولين ديدار هفته بيستوشش//م ليگ برتر از ساعت 16 ديروز در ورزش//گاه ثامن مش//هد ميزبان استقالل خوزس//تان ب//ود كه با نتيج//ه دو بر يك به برتري رس//يد.پيام ملكي//ان در دقيقه 71 و حس//ين بادامكي در دقيقه 88 از روي نقطه پنالتي گلهاي س//ياهجامگان را وارد دروازه آبيپوشان خوزستاني كردند و سلمان بحراني در دقيقه 84 تنها گل استقالل خوزستان را به ثمر رساند.

در اين بازي ابوالفضل اعاليي در دقيقه 85 از داور بازي كارت قرمز مستقيم گرفت و از زمين اخراج شد. سياهجامگان كه در رتبههاي انتهاي//ي جدول ق//رار دارد با اي//ن پيروزي 23 امتيازي شد تا براي بقا در ليگ برتر اميدوارتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.