جزییاتزلزله6 ریشتری استان خراسان رضوی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - یادداشت

ظهر ديروز بود كه خبر ش//وكهكننده زلزله شش ريش//تري در مشهد همه را شوكه كرد و ترساند. اصل خبر از ترسي حكايت ميكرد كه ممكن بود تلفات گس//تردهاي داشته باشد اما با توجه به ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.