بوئینگ، راه نجات آسمان ورشکسته

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هواپيماهایفرسوده،تاخيربهدليلنقصفنی و آمار سقوط هواپيماهای ايرانی اولين مواردی اس//ت كه در يك سفر هوايی به ذهن مسافران میرس//د و ش//ايد همين موضوع باعث شده تا بسياری از مس//افران ايرالينهای خارجی را به ايرالينهای داخلی ترجيح دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.