جمهوریخواهان بررسی تحریمهای جدید ایران را به تعویق انداختند؛ مصلحت سنجی یا فرار از افزایش تنش

Jahan e-Sanat - - News -

هیات وزیران در جلسه دیروز به ریاست حجتاالسالم حسن روحانی رییسجمهور، بررسی ضوابط اجرایی بودجه س//ال 1396 را در دستور کار خود قرار داد و بخشهایی از آن را تصویب کرد. به موجب این ضوابط، دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه س/ال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان برنامه و بودجه ابالغ میکند، به سازمان ارائه دهند. هیات وزیران همچنین صندوق بازنشستگی کشوری را موظف کرد نس//بت به پرداخت کمک هزینه عائلهمن//دی، اوالد و عیدی برای بازنشستگان دستگاههای اجرایی که هزینههای مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آنها قبال کسر شده، اقدام کند. سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توس//ط دس//تگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود. براساس ماده دیگری از ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور، به دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده شد یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه کنند. هیات وزیران ادامه مباحث مربوط به ضوابط اجرایی بودجه سال 96 را به جلسه آینده دولت موکول کرد.

گ/روه سیاس/ی- مجلس س//نای آمریکا تصویب الیحه »تحریمهای جدید علیه تهران« را به بهانه وج//ود برخی نگرانیها در خصوص انتخابات آتی ریاستجمهوری ایران به تعویق انداخت. باب کروکر، رییسجمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت: »در حال حاضر فرآیند طرح و تصویب الیحه تحریمهای ایران به دلیل نگرانی اتحادیه اروپا از تاثیرگذاری آن بر انتخابات آتی ریاستجمهوری ایران متوقف میشود«. قانونگذاران آمریکایی که پیشنویس الیحه تحریمهای ایران را تهیه کردهاند، مدعی هس//تند که این الیحه با مفاد توافق هستهای منعقده میان ایران و گروه 5+1 منافاتی ندارد.

حامیان این طرح اعالم کردند: تصویب این طرح به دو دلیل از دستور کار فعلی سنا خارج ش//ده است. دالیل اعالم ش//ده از سوی کورکر واکنش اتحادیه اروپا به حفظ توافق هس//تهای اس//ت چراکه پیام موگرینی، مسوول سیاست خارج//ی اتحادیه اروپا به آمریکا روش//ن بوده، وی باره//ا از تالش اتحادی//ه برای حفظ توافق هس//تهای ایران سخن گفته و تاکید کرد همه طرفه//ا باید به مفاد این توافق پایبند بمانند. حامیان این طرح دلیل دوم خود را برای تعویق تحریمهای جدید ایران را تاثیر آن بر انتخابات در پیش روی ریاس//تجمهوری در ایران اعالم کردهاند. گفتنی است که در ماه مارس، گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا الیحهای را به مجلس س//نا ارائه کردند ک//ه ب//ه بهانه آزمایشهای موش//کی و س//ایر فعالیتهای غیرهس//تهای ای//ران، تحریمهای س//ختگیرانهتری را علیه تهران وضع میکرد؛ تحریمهایی که طنینانداز موضع سختگیرانهتر دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا نسبت به ایران بود. همان وقت برخی ناظران تاکید کردند که اینگونه سختگیریها، میتواند به ماجراجویی خطرناکی در روابط فیمابین ایران و آمریکا منجر شود.هفتم فرودین امسال بود که نشست البی آپیک در آمریکا برگزار و ادعاهایی در خصوص ایران مطرح ش//د، ادعایی که سخن از ایستادن سرسختانه در برابر ایران بود. دولتمردان جدید ترامپ در این نشست اعالم کردند آمریکا تحت ریاستجمهوری ترامپ اجازه نخواهد داد ایران سالح هس//تهای تولید کند؛ قانونگذاران ارشد آمریکا به دنبال تصویب قانونی بودند که هدف آن افزایش تحریمها علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسالمی است. از این رو نمایندگان سنای آمریکا الیحه تحریمی جدیدی در نشست آیپک ارائه کردهاند. هرچند ای//ن موضوع با واکنش مقام//ات ایرانی روبهرو و باعث ش//د تا ای//ران نیز به اعمال تحریمهای تالفی جویانه علیه واش//نگتن دس//ت بزند اما رونمایی از تحریمهای جدید تنش سیاسی بین ای//ران و آمریکا را افزایش داد و این احتمال هر لحظه وجود داشت که روابط ایران و آمریکا به س//رعت از کنترل خارج شده و بسیار خصمانه تر از روابط کنونی شود. رفتارهای تهاجمی ایران نس//بت به نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز و خلیجفارس نی//ز به افزایش تنشها میان دو کشور انجامید.

بنابراین با جمعبندی دو دلیل اعالم شده از سوی کروکر میتوان یک مالحظه دیگر نیز از تصویب این طرح را در نظر گرفت که این تعلیق نه فقط به خاطر تاثیرات مخرب آن بر برجام یا مالحظات سیاس//ی داخلی در ایران در آستانه انتخابات است بلکه میتواند تغییر مواضع آمریکا نسبت به ایران باش//د و قانونگذاران آمریکایی مالحظات سیاسی در این خصوص دارند.

در نتیج//ه تعلیق تصویب ط//رح تحریمی جدید سنای آمریکا علیه ایران با سه مالحظه، احتمال مخالف//ت ش//رکای اروپایی،انتخابات ریاس//تجمهوری ای//ران و مالحظه آمریکایی در مقاب//ل واکنش ایران نس//بت ب//ه رونمایی تحریمهایی جدید در نشست آپیک و در جهت جلوگیری از افزایش تنش بوده است و این نشان از اعمال نوعی عملگرایی سیاسی است مصلحت سنجیای که از سوی دستگاه قانونگذار آمریکا اعمال میشود و لزوما ارتباطی به دولت جدید آمریکا ندارد. چون موضع دولت ترامپ اما نسبت به این طرح جدید تحریمی در ابهام اس//ت؛ او باره//ا در دوران کارزار انتخاباتی خود از برجام به ش//دت انتقاد کرده بود و جمهوری اسالمی ایران را تهدید به برخورد کرده بود. با این حال رییسجمهور جدید آمریکا از زمانی که پا به کاخ سفید گذاشته کمتر درباره لغو برجام صحبت کرده و موضع رس//می دولت جدید آمریکا نیز حمایت از تداوم برجام در عین نظارت دقیق تر و شدیدتر بر اجرای تعهدات ایران در چارچوب این موافقتنامه بینالمللی اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.