قالیباف قید نامزدی را زد

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسیاسی- امروزروزسرنوشتسازبراي41 کاندیداي جمعیت مردمي نیروهاي انقالب است؛ همانهایي که کمتر از یک ماه پیش از س//وي اعضاي مجمع عمومي جمنا انتخاب شدند.قراراستازمیاناینلیست41 نفره01 نفربهدومین مجمع عمومي معرفي شوند و این حذف شدگان امروز میتواند آغازي براي باالگرفتن اختالفات در اردوگاه اصولگرایي است. از طرفی محمدباقر قالیباف با انتشار بیانیهای رسما از عرصه انتخابات ریاستجمهوری انصراف داد و میتوان گیری او را به نفع رییسی قلمداد کرد. هرچند او در بیانیه خود آورده که هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارد اما باید گفت با پشت سر گذاشتن قائله امالک نجومی و حادثه پالسکو او به خوبی میداند در میان افکار عمومی اقبال چندانی ندارد. تجربه تلخ دو دوره حضور قالیباف برای کاندیداتوری ریاستجمهوری و قوت گرفتن حضور رییسی در این کارزار انتخاباتی شهردار تهران را وادار به انصراف از کاندیداتوری ریاستجمهوری کرد. قالیباف در بیانیه خود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را بحرانی خواند و گفت: تردیدی وجود ندارد که ش//رایط فعلی در نتیجه س//وءمدیریت و ناکارآمدی دولت فعلی اس//ت. وی تاکید کرد: هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارد ولی تمام تالشش را در جهت کمک به پیروزی گزینه مطلوب در انتخابات ریاستجمهوری به کار خواهد گرفت.از سویی حضور حجتاالسالم ابراهیم رییسی در انتخابات ریاستجمهوری قطعی شده است و تولیت فعلی آستان قدس رضوی و معاون اولسابققوهقضاییهبهزودیکاندیداتوریخودرااعالممیکند. صفحاتمختلفوابستهبهرییسیدرفضایمجازینیزباعبارات حماسی چون »خبر آمد، خبری در راه است« با ایما و اشاره خبر کاندیداتوری رییسی را میدهند. براساس اخبار رسیده او روز81 فروردین،طیبیانیهایرسماحضورخودرااعالمخواهد کرد.همچنینشنیدهشدهویاخیراازهیاتنظارتبرانتخابات نیز استعفا داده است. در عین حال، هنوز مشخص نیست که آیا رییسی از تولیت آستان قدس رضوی استعفا خواهد داد یا خیر.اگر انصراف قالیباف را نبود اذعان خود او بر میزان کاهش محبوبیتش قلمداد کنیم؛ میتوان این گمانه را نقش بست که انصرافش شاید دستمایهای باشد برای رسیدن به کرسی معاون اولی و یا حداقل وزارت دولت دوزادهم البته اگر رییسی صندلی ریاسترابهعهدهبگیردوالبتهنکتهمهمایناستکهرییسیتا چهاندازهمیتوانددررقابتباحسنروحانیکامیابباشدچراکه رییسی کار جرایی نداشته است واصولگرایی هم در وضعیت فعلی پایگاه اجتماعی محکمی میان مردم ندارد. هرچند آمدن او علیالقاعده بر رقابتیتر شدن انتخابات اثر خواهد گذاشت. هرچند هنوز وضعیت کاندیداها در جریان اصولگرا مشخص نیست و گروه جمنا با درگیری و نزاعهای جدی روبهرو است. باید گفت: با وجود قطعی شدن کاندیداتوری رییسی، برخی چهرهها از جمله س//عید جلیلی و برخی دیگر از کاندیداهای اصولگرا، تمایل به کاندیداتوری مستقل از »جمنا« در انتخابات ریاستجمهوری را دارند ؛ هر چند برخی معتقدند اصولگرایان در انتخابات آتی با چندین کاندیدا در برابر روحانی حضور پیدا خواهند کرد تا در مناظرات وی را به چالش بکشند و نهایتا در روز رایگیری، آرا وی را بش//کنند تا شاید در دور دوم بتوانند با حمایت تام و تمام از یک کاندیدای خود، پیروزی را به سود جریان اصولگرا رقم بزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.