ترامپ نسبت به اوباما درک بهتری از تهدیدهای ایران دارد

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- وزیر خارجه بحرین گفت رییسجمهور جدید آمریکا نسبت به سلف خود، درک بهتری از منطقه و تهدیدهای ایران دارد. شیخ خالد بناحمد آلخلیفه در گفتوگو با رویترز مواضع خصمانه کشورش درقبال ایران را تکرار کرد. او با این ادعا که ایران تهدیدی مشترک علیه بحرین و آمریکا محسوب میشود، اظهار داشت: دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا بهتر از سلف خود باراک اوباما منطقه و تهدیدهای ایران را درک میکند. اینوزیربحرینیافزود:منامهمطمئناستکهدولتجدیدآمریکابهزودی موضع خود در سیاست خارجه را مشخص خواهد کرد. ترامپ بارها از توافق هستهای ایران که در دوران ریاستجمهوری اوباما میان شش کشور بزرگ جهان و تهران امضا شد، انتقاد کرده و آن را امتیازدهی واشنگتن به تهران خوانده است. وزیر خارجه بحرین در ادامه مدعی شد: »ما درک روشنتری را از سوی کاخ سفید در قبال تهدیدهایی که با آنها در منطقه و بهویژه از سوی جمهوری اسالمی )ایران( مواجه هستیم، میبینیم.« شیخ خالد بناحمد ماه گذشته میالدی در واشنگتن با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. بعد از اعالم نتایج انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نیز حمد بنعیسی آلخلیفه با ترامپ و شماری از مسووالن ارشد آمریکایی تلفنی گفتوگو کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.