وزارت دفاع به یکی از قطبهای بزرگ صنعتی و فناوری تبدیل شده است

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-وزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلحگفت:امروزوزارتدفاعبه یکی از قطبهای بزرگ، بیبدیل و اثرگذار در حوزه صنعتی و فناوری تبدیل شده است که عالوه بر تامین نیازهای بخش دفاع در خدمت توسعه ملی به ویژه در بخشهای صنایع مادر نظیر فوالد، نفت، پتروشیمی، ارتباطات و حملونقل قرار دارد. سردار دهقان در نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاس//ت خارجی مجلس ضمن پاس//خگویی به سواالت اعضای کمیسیون با ارائه گزارش مبسوطی از فعالیتهای سه سال و نیم گذشته وزارت دف//اع اظهار داش//ت: در دوره اخیر با تمرکز بر تقویت و بالندگی بخش دفاع در حوزههای هوافضا، هوایی، دریایی، الکترونیک، رزم زمینی و دیپلماسی دفاعی به دستاوردهای بسیار مهم و ارزشمندی دست پیدا کردهایم. وزیر دفاع افزایش کمی و کیفی محصوالت وزارت دفاع و گسترش شبکههمکارانبهطوریکهمنجربهاشتغالبیشاز06 هزارنفردرخارج از مجموعه وزارت دفاع شده است را از نمونه دستاوردهای این دوره ذکر کرد و گفت: امروز وزارت دفاع به یکی از قطبهای بزرگ، بیبدیل و اثرگذار در حوزه صنعتی و فناوری تبدیل شده است که عالوه بر تامین نیازهای بخش دفاع در خدمت توسعه ملی به ویژه در بخشهای صنایع مادر نظیر فوالد، نفت، پتروشیمی، ارتباطات و حملونقل قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.