هر نوع کاربرد سالح شیمیایی را به شدت محکوممیکنیم

Jahan e-Sanat - - News -

ایرن/ا- س//خنگوی وزارت ام//ور خارجه کش//ورمان در خصوص اس//تفاده از سالحهای شیمیایی در نزدیکی شهر ادلب سوریه گفت: هر نوع کاربرد سالح شیمیایی را بدون توجه به عامالن و قربانیان آن به ش//دت محکوم میکنیم. بهرام قاسمی افزود: این فاجعه دردناک، اولین مورد به کارگیری س//الح ش//یمیایی در بحران سوریه نبوده و تعامل با آن بر اساس معیارهای چندگانه، تبلیغات جهتدار و مبتنی ب//ر قضاوتهای زودهنگام و اس//تفاده ابزاری برای اتهامزنی و تثبیت مواضع و خواستههای سیاسی برخی بازیگران را مانع برخورد ریشهای با اینگونه فجایع میدانیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این رویداد، اختالل در روند سیاسی و برهم زدن آتشبس ایجاد و تحکیم شده در روند صلح آستانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.