محکوم کردن سخنرانی تفرقهافکنانه در خوزستان

Jahan e-Sanat - - News -

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در ادامه بررسی الیحه هوای پاک، ماده «8» را تصویب نهایی کردند. شکایت دولت از یکی از نمایندگان به دلیل مصاحبهای علیه یکی از وزرا و شکایت ابتکار از نماینده دیگ//ر برای بیان اظهارات//ی علیه فرزندش در خانه ملت بررس//ی ش//د. محور تذکرات نمایندگان در مجلس نیز محکوم کردن سخنرانی تفرقهافکنانه در استان خوزستان و اعتراض به واردات پرتقال بوده است.

نمایندگان در ادامه بررس//ی الیحه هوای پاک تمامی اش//خاص حقیق//ی و حقوق//ی دارنده یا مالک وس//ایل نقلیه موتوری اعم از س//بک، نیمهس//نگین، س//نگین و موتورس//یکلت را مکل//ف کردند تا وس//ایلنقلیه خود را پس از س//ن فرس//ودگی از رده خارج کنند و مسوولیت خود را از این جهت، نزد یکی از موسس//ات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بیمه کنند. همچنین حمل بار و مسافر، صدورگواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه ش//خص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وس//ایل نقلیه موتوری فرس//وده ممنوع اس//ت. با تصویب نمایندگان، وزارت کش//ور با همکاری وزارتخانهه//ای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی)گمرک جمهوری اس//المی ایران( موظف ش//د زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری را فراهم کند. این مصوبه با اولویت شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت در مدت پنج سال است که وزارت کشور از طریق منابع درآمدی ماده «6» این قانون شامل یارانه، تسهیالت یا س//ود بازرگانی و س//ود بازرگان//ی واردات خودروهای برق//ی - بنزین//ی )هیبریدی( و خودروه//ای الکتریکی، موتورسیکلت برقی نوس//ازی ناوگان حملونقل عمومی شهری را به انجام میرساند.

در تذک//رات نماین//دگان در جلس//ه علن//ی مجلس، محکوم کردن سخنرانی تفرقهافکنانه در استان خوزستان مهمترین موض//وع بود. محمدحس//ین قربانی، نماینده مرد آس//تانه اش//رفیه در تذکری ش//فاهی گفت: فردی در خوزس//تان در نط//ق غیراصول//ی و تفرقهافکنانه در کش//ور نه تنها کارهای تبلیغاتی زودرس برای انتخابات ریاستجمهوری را شروع کرده بلکه باعث تشویش اذهان عمومی نیز ش//ده است. وی ادامه داد: انتظار میرود قوه قضایی//ه به صورت جدی با اینگونه رفتارها برخورد کند چون در انتخابات به همدلی و همکاری برای مش//ارکت بیشتر مردم نیازمندیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با قدردانی از وزیرکشور برای صدور دستور برخورد با قاچاق تهلنج//ی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق بهترین راه کمک به تولید است که انتظار میرود استانداران و فرمانداران نیز طبق دستور وزیر کشور با قاچاق برخورد جدی کنند. محم//ود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در اخطار اصل 69 قانون اساسی و تذکر ماده 106 آئین نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس دیروز در حالی به مدت دو ساعت جلسه غیرعلنی برگزار کرد که برگزاری این جلس//ه مطابق اصل 69 و ماده 106 آئیننامه منوط به تقاضای 10 نماینده مجلس اس//ت. وی با بیان اینکه با وج//ودی اینکه بیان دغدغههای مهم در این جلس//ه جای تقدیر دارد، اما جلسه غیرعلنی دیروز بدون رعایت ترتیبات قانونی برگزار شد، اظهار کرد: درست است که در این جلسه مسایل مهم و چالشهای اساسی کشور مطرح ش//د اما در این میان به چالش مهم در قوه قانونگذاری یعنی رعایت قانون توجهی نش//د آن هم در شرایطی که مجلس باید قانون را رعایت کند.

محمدمهدی افتخاری، نماینده مردم ش//فت و فومن نیز در تذکری ش//فاهی گفت: اخیرا در برنامه تلویزیونی مناظره در مورد مسایل اقتصادی صحبتهای به اصطالح کارشناسانه شده و به یکی از مراجع عالیقدر بیاحترامی و توهین شده است.

در جلس//ه علنی مجلس، ش//کایت دول//ت از یکی از نماین//دگان ب//ه دلی//ل مصاحبهای علیه یک//ی از وزرا و شکایت ابتکار از نماینده دیگر برای بیان اظهاراتی علیه فرزندش بررسی شد.

محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در این جلس//ه شکایت حجت االسالم مجید انصاری، معاون حقوقی رییسجمهور به نمایندگی از دولت از یکی از نمایندگان به دلیل مصاحبهاش علیه یکی از وزرا مورد بررس//ی قرار گرفت و بنا ش//د که این نماین//ده مس//تندات الزم را در این موض//وع ارائه کند. وی افزود: در این جلس//ه همچنین شکایت خانم ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیطزیست از یکی از نمایندگان مجلس به دلیل اظهاراتی که نسبت به پسر ایشان مطرح شده بود، بررسی شد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: در این زمینه خانم ابتکار اعالم کرده بود که با توجه به سخنان حجتاالسالم اژهای سخنگوی قوه قضاییه دیگر جایی برای بحثهای بیش//تر نبوده اما آن نماینده قضیه را ادامه داده اس//ت. نهایتا خان//م ابتکار خواهان برخورد قضای//ی با این نماینده نبود؛ از ای//ن رو فقط به تذکری اکتفا شد. جمالی به شکایت یکی از ائمه جمعه خراسان از علی مطهری نماینده تهران درباره یکی از مطالب این نماینده در توئیت یا اینس//تاگرام اش//اره کرد و گفت: در این جلس//ه بنا ش//د آقای مطهری مطالبی را که نوشته ب//ود به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کند، البته خطبه آن امام جمعه نیز بررس//ی میشود که چه بوده و آقای مطهری در پاس//خ به آن چه مطلبی را گفته است. وی افزود: همچنین دو ش//کایت ش//خصی از حوزههای انتخابیه از نمایندگان در این جلسه مطرح شد که نهایتا خالف وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.