طيب نيا براى توسعه اقتصاد كشور به بانك ها هشدار داد؛ كليد اصالحات را بزنيد

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گ/روه اقتص/ادي- ض//رورت اصالح//ات س//اختاري اقتصادي كه در صدر مسايل اصلي و س//ناريوهاي پيشروي ايران در سال 1396 قرار گرفته است، تنها زماني معنا پيدا ميكند كه نهادهاي اقتصادي كليد اين طرح اساس//ي را بزنند.

گويا امس//ال قرار است تغييرات بنيادي در اقتصاد ايران شكل گيرد و خود دولتمردان هم به اين نتيجه رسيدهاند مشكالت اقتصادي تنها با اصالحات حل ميشود.

ب//ه طوري كه وزير اقتص//اد ميگويد نوبت ب//ه تغيير ريل اقتصاد اي//ران و انجام اصالحات اساسي رسيده، اصالحاتي كه به گفته وي، يكي از حوزههاي مهمش نظام بانكي است.

دي//دار نوروزي عل//ي طيبنيا، وزي//ر امور اقتصادي و دارايي با بانكها، مديران بازار سرمايه و ش//ركتهاي تابعه وزارت اقتصاد برگزار شد؛ ديداري كه ش//ايد تكرار مجددش آن هم براي تبريك عيد و تعيين خطمشي عيدانه اين وزير اقتصاد، تكرارنشدني باشد.

عليطيبنياآمدهبودتابگويدكهزمانپرداختن بهاصالحاتبلندمدتاقتصاديفرارسيدهوبانكها بايد تكاني به خود بدهند تا بلكه مسير براي آنها اصالح ش//ود و در ريلي قرار گيرند كه متفاوت از گذشته باشد و شايد هم اشتباهات سالهاي اخير رابرايشانتكرارنكند.اينعضوكابينهيازدهمالبته به اين نكته هم اشاره كرد كه اگرچه دولت حسن روحاني توانس//ته مشكالت كوتاهمدت اقتصادي را به خوبي س//اماندهي كند اما هنوز با ايدهآلها فاصله دارد.

ش//ايد او تنها وزيري باش//د كه چند وقتي اس//ت ب//ه صراحت از مش//كالت س//اختاري اقتصاد اي//ران ميگويد، از مقاومتها در رابطه با خصوصيس//ازيها گاليه ميكند و به گفته خودش تا مرز اس//تعفا ميرود و زير بار برخي اقدام//ات تحميل//ي در وزارتخان//ه متبوع//ش نميرود. او البته معتقد اس//ت كه وقتي كشور به دليل عملكرد نادرس//ت گذشته، زير مسير رش//د بلندمدت خود حرك//ت ميكند و داراي ظرفيتهاي توليدي راكد است، حتما با استفاده از امكانات و سرمايههاي موجود ميتواند رشد اقتصادياش را به مدد برخي تغييرات اقتصادي و فروش نفت افزايش دهد اما تغييرات بلندمدت نخواهد بود.

او درس//ت ميگوي//د ك//ه وقتي كش//ور به دليل عملكرد نادرس//ت گذش//ته، زير مس//ير رش//د بلندمدت خود حرك//ت ميكند و داراي ظرفيته//اي توليدي راكد اس//ت، ميتوان با اس//تفاده از امكانات و س//رمايههاي موجود و افزايش بهرهوري، رشد اقتصادي را افزايش داد اما در بلندمدت، اين امر امكانپذير نيست چراكه به گفته او، اگر كشور خواهان پايداري و افزايش ضريب رش//د اقتصادي فعلي در سالهاي آتي است، نياز به افزايش سرمايهگذاري دارد.

طيبنيا هنوز هم از شرايط نابسامان اقتصادي كشور در زمان شروع به كار دولت يازدهم، ناالن و بر اين باور است كه همزماني تورم 45 درصدي و رش//د منهاي 6/8 درصد اقتصادي، شرايطي كمنظير در تاريخ معاصر اقتصادي كشور را رقم زده اس//ت كه در چنين وضعيتي و در شرايط كاهش ش//ديد و طوالنيمدت قيمت نفت، آن هم در زماني كه امكان اس//تفاده از داراييها و منابع خارجي وجود نداشت، دولت با بهكارگيري سياستهاي اصولي موفق شد نرخ تورم را نزولي كرده و اين روند را كماكان حفظ كند.

اما او هميشه در مقابل آمار و دستاوردهايي كه از رش//د اقتصادي و پيش//رفتهاي دولت يازدهم ارائه ميدهد در مقابل اين پرسش هم ق//رار ميگيرد كه چرا با وج//ود برخورداري از رش//د 11 درصدي اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگي مردم چندان محسوس نيست. همان پرسش//ي كه طيبنيا در پاسخ به آن ميگويد: جواب اين پرس//ش اين است كه سطح زندگي مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلي خود نرس//يده و اقتصاد كشور هنوز پايين تر از خط رشد پايدار و بلندمدت كشور قرار دارد. چراكه وقتي كشور به دليل عملكرد نادرست گذشته، زير مسير رشد بلندمدت خود حركت ميكند و داراي ظرفيتهاي توليدي راكد است، ميتوان با اس//تفاده از امكانات و سرمايههاي موجود و افزايش بهرهوري، رشد اقتصادي را افزايش داد اما در بلندمدت، اين امر امكانپذير نيست.

به هرحال او اكنون به هم قطارانش در بانكها، بازار سرمايه و بدنه وزارت اقتصاد تاكيد ميكند كه كش//ور هم اكنون به مرحلهاي رسيده كه بايد به اصالحات بلندمدت ساختاري براي آن پرداخت و اولويت كشور نيز، اصالحات ساختاري و بلندمدت اقتصاداستوخوشبختانهراهحلوبرنامهعملياتي و زمانبندي شده آن هم آماده اجراست.

او البته خصوصياتي هم براي اين اصالحات ساختاري برميشمرد و ميگويد كه از مهمترين حوزههاي اين اصالحات ساختاري، اصالح نظام مالي آن هم در ش//رايطي است كه نظام مالي كش//ور ش//امل نظام بانكي و بازار سرمايه براي تامين ني//از بنگاههاي اقتص//ادي چالشهاي بس//ياري دارد، به اين معنا ك//ه نظام بانكي با مش//كالت جدي مواجه است ولي ميتوان اين مش//كالت را با بهكارگيري بهينه منابع كشور حل كرد.

درآمدزايي دولت از مابهالتفاوت سود ارزي

از سوي ديگر وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار نوروزي با رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: بانك مركزي از مابهالتفاوت س//ود ارزي شش تا هفت هزار ميليارد تومان بيشتر از درآمد پيشبيني شده در بودجه درآمدزايي كرد.

طيبني//ا در اين ديدار با ارائه گزارش//ي از عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد: در سال گذشته در زمينه پرداختها مشكالت متعددي داشتيم كه تالش كرديم كسري 15 هزار ميليارد توماني را به نحوي جبران كنيم.

وي با بيان اينكه به دنبال آن بوديم تا مجوزي از رهبر معظم انقالب بگيريم، گفت: تالش شد به روشهاي مختلف كسري بودجه را جبران كنيم ب//ه طور مثال در اليحه بودجه درآمد از ماليات 78 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ش//د كه توانستيم تا سقف 83 هزار ميليارد تومان وصول داشته باشيم.

عضو كابينه دولت يازدهم ادامه داد: همچنين توانستيم با اجرايي كردن روش الكترونيكي در گمرك س//قف درآم//دي در اين حوزه را تا 18 هزار ميليارد تومان برسانيم به عبارتي شش تا هفت هزار ميليارد تومان بيشتر از پيشبيني در بودجه سنواتي وصولي داشتيم.

وي اف//زود: بانك مركزي نيز از مابه التفاوت س//ود ارزي ش//ش تا هفت هزار ميليارد تومان بيش//تر از درآم//د پيشبيني ش//ده در بودجه درآمدزاي//ي كرد همچني//ن در موضوع هزينه درآمدي بهخصوص در زمينه مخابرات با توافقي توانس//تيم تا حدودي مسايل را كنترل كنيم با وجود اينكه در بودجه 270 هزار ميليارد تومان وصولي در نظر گرفته شده بود، توانستيم تا سقف 290 هزار ميليارد تومان وصولي داشته باشيم.

طيبنيا با اش//اره به انتشار اوراق مشاركت گف//ت: در س//ال ‪51 59،‬ ه//زار و 200 اوراق مش//اركت منتش//ر كرديم كه متاس//فانه رقم بس//يار بااليي اس//ت اما اين براي اولين بار بود كه در داخل سال اوراق مشاركت منتشر شد و خوشبختانه توانستيم اعتبار اوراق را تامين و به موقع پرداخت كنيم.

وزير اقتصاد با بيان اينكه بايد بتوانيم نسبت كسري بودجه را با درآمد نسبتي قابل مديريت كني//م، ادامه داد: در مجموع س//ال 95 با همه مشكالتي كه وجود داشت بخير گذشت چرا كه ما در اوايل تابس//تان نگران افزايش تورم بوديم كه با مراقبتهاي بيشتر توانستيم در اين حوزه عملكرد مناسبي داشته باشيم.

وي اف//زود: در حوزه رش//د اقتصادي طبق آمار بانك مركزي ش//اهد رش//د 11/6 درصد بودي//م كه البته پايداري و تداوم آن مس//الهاي اس//ت كه قابل بحث است.طيبنيا تاكيد كرد: در س//ال 95 وضع صنعت خودروسازي بسيار خوب بود ولي در صنايع وابس//ته به ساختمان مشكالتي داشتيم. 96 سال سختي خواهد بود عضو كابينه دولت يازدهم با بيان اينكه سال69 سال سختي خواهد بود، توضيح داد: سال گذشته توانستيمنرخسودبينبانكيرااز72 به71 درصد كاهش دهيم اما اتفاقاتي رخ داد كه مجددا موجب افزايش نرخ سود بين بانكي شد.

ويبابياناينكهكاهشنرخسودبينبانكيآثار مثبتي بر اقتصاد كشور داشت، توضيح داد: يكي از داليلي كه نتوانستيم نرخ سود بين بانكي را پايين نگه داريم انتشار اوراق مشاركت بود چراكه در اين حوزه دو گروه اوراق مشاركت داريم، گروهي كه در بورسسرمايهگذاريميشودكهتا62 هزارميليارد تومان درآمدزايي داشت كه خارج از تصور ما بود اما بخش ديگري كه اجازه ورود به بورس نداشت به صورت غيررس//مي در بازارها با ارقام بسيار باال فروخته شد و همين امر بر افزايش نرخ سود بين بانكيتاثيرمنفيگذاشت.

طيبنيا در پاس//خ به س//وال الريجاني در اينباره كه چگونه ميتوان نرخ سود بين بانكي پايين نگه داشته شود، توضيح داد: اصالح نظام بانكي در حال تنظيم است و بسته منطقي در اين زمينه تامين شده اما موضوع اين است كه بايد اجراي اين بس//ته درست باشد و در زمان عمل به نكات ياد شده پايبند بود.وي همچنين در پاسخ به سوال رييس مجلس مبني بر اينكه آيا بدهي دولت 700 هزار ميليارد تومان است، گفت: اين رقم بدهي دولت و شركتهاي دولتي اس//ت در واقع دولت از مجموعه ش//ركتهاي دولتي با تضمين و دولتي بدون تضمين تشكيل ميشود كه بدهي شركتهاي دولتي با تضمين بالغ بر 540 هزار ميليارد تومان است و همچنين بدهي شركت نفت 170 هزار ميليارد تومان به صندوق ذخيره ارزي، بانك مركزي و بانك ملت برآورد شده است.

اليح/ه ارزش افزوده هرچه س/ريعتر ارائه شود

رييس مجلس شوراي اسالمي از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواس//ت كه هرچه سريعتر اليحه ارزشافزوده را به مجلس ارائه دهد و ادامه داد: متاس//فانه اجراي آزمايشي قانون خدمات كشوري چهار سال تمديد شده است و اين روي خوش//ي براي دولت ندارد، انتظار داريم هرچه س//ريعتر اين موض//وع در دولت به جمعبندي برس//د و آن را نهايي كني//م. اگر فكر ميكنيد نياز به اصالح است ميتوانيد بعد از جمعبندي اصالحيات خود را به مجلس ارائه دهيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.