50 ميليارد دالر فاينانس در راه ايران

Jahan e-Sanat - - News -

براساس گزارش سازمان س//رمايهگذاري و كمكهاي اقتص//ادي و فني ايران پس از برج//ام حدود 50 ميليارد دالر ت//دارك منابع مالي خارجي در قالب فاينانس وام به كشورهاي متعددي مذاكره شده است.

يك//ي از اقدامات وزارت اقتصاد پس از برجام مذاكره با بيش از 15 بانك و موسسات بيمه اعتبار صادراتي در جهت تامين مالي پروژههاي كالن كش//ور بوده اس//ت. از اين رو طبق گزارش سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران پس از به نتيجه رسيدن پرونده هستهاي ايران حدود 50 ميليارد دالر تدارك منابع مالي خارجي در قالب فاينانس وام با كشورهاي متعددي مذاكره شد. غلبهبرمشكالتاقتصاديباتدابيروزارتاقتصاد روش و شيوه تامين مالي و تهيه بودجه اجرايي الزم براي انجام پروژههاي كالن در حوزههاي مختلف و بهرهبرداري از محصوالت و خدمات حاصل از آن همواره بهعنوان يكي از مهمتري//ن چالشهاي پي//شروي دولتها مطرح بوده است. در حال حاضر نهتنها كشورهاي در حال توسعه بلكه كشورهاي توسعهيافته نيز در مسير پيشرفت اقتصادي با مس//ايل تازهاي روبهرو ميش//وند كه راه حل آنها، تنها با ابزارهاي نظري و عملي نو ميسر است. يكي از جديدترين و موثرترين ابزارهاي اقتصادي، سرمايهگذاري خارجي است كه گذشته از تامين سرمايه، عامل تعيينكننده نرخ رشد اقتصادي براي آينده نيز به شمار ميآيد.

تا قبل از برجام كشور با كمبود سرمايهگذاري خارجي روبهرو بود چراكه مديريت غلط و سياس//تهاي ارتجاعي دولت دهم در زمينه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و ع//دم دانش تيم ديپلماس//ي آنها موجب قطع همكاري بسياري از كشورها با ما شده بود. در اين دوران براي تامين هزينههاي اج//را و انجام پروژههاي عمراني و زيربنايي به دليل نبود منابع مالي و عدم همكاري بانكها و موسسات خارجي با ما ش//اهد رش//د قارچ گونه پروژههاي عمراني نيمهكاره و ناتمام در كش//ور بوديم. كارشناسان اقتصادي به اصطالح، اين دوران را زمستان اقتصادي ايران ناميدند، در اين دوران ش//اهد رشد تورم، رشد بيكاري، نبود بستر الزم براي كارآفريني و نبود منابع مالي كافي براي حمايت از پروژههاي كالن بوديم، س//وز سرماي زمستاني اقتصاد كشور را مريض كرده بود اما اين سرما به استخوان نرسيد زيرا با حمايت مردم از دولت تدبير و اميد و اعتماد به اين دولت، دوباره فصل بهار به اقتصاد كشور بازگشت. در اين راستا پس از حلوفصل برنامه هستهاي كشور توسط تيم خردمند ديپلماس//ي حسن روحاني و بسترسازي مناسب جهت سرمايهگذاري خارجي، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال حاضر شاهد هجوم همهجانبه كشورهاي دنيا براي سرمايهگذاري در ايران هستيم. فاينانس همانطور كه پيشتر گفته شد، يكي از روشهاي تامين هزينههاي اجرا و انجام پروژههاي عمراني و زيربنايي، تامين مالي خارجي است. نظر به هزينههاي باالي اجراي چنين پروژههاي//ي، حتي برخي دولتها ني//ز قادر به تامين اين هزينهها نيس//تند. بنابراين الزم است به دنبال روشهايي براي تامين اين هزينهها باشند. كارگزاران اقتصادي در طول زمان داراي يك جري//ان درآمدي و يك جريان هزينهاي هستند كه لزوما بر هم منطبق نبوده و شكافي بين جريان درآمدي و هزينهاي وجود دارد و الزم است طي فرآيندي اين ش//كاف پر ش//ود. به اينچنين فرآيندي كه به دنبال ايجاد، جمعآوري و افزايش منابع مالي يا سرمايهاي براي هر نوع مخارجي است، تامين مالي گويند. بنابراين تامين مالي خارجي در حقيقت مجموعه ابزارها و سازوكارهايي است كه س//رمايه الزم براي اجراي يك پروژه را از طريق منابع خارجي يا فرامرزي فراهم ميكند.

يكي از مهمترين روشهاي تامين مالي خارجي، گرفتن وام در قال//ب فاينانس اس//ت. فاينان//س در لغت به معني »ماليه« يا تامين مالي است. در مفاهيم حقوقي و قوانين ايران، اين مفهوم به طور اختصاصيتر به استفاده از خطوط اعتباري براي دريافت وام از موسسات مالي بينالمللي اشاره دارد. در حقيقت فاينانس را ميتوان سازوكاري دانست كه در آن بين كشور سرمايهپذير و كشور سرمايهگذار، قراردادي منعقد ميشود كه طرح يا پروژهاي همراه با نيروي انساني متخصص، انتقال فناوري، ماش//ينآالت و تجهيزات، مواد اوليه و توان ارزي الزم توس//ط كش//ور سرمايهگذار تامين شود و زماني كه طرح يا پروژه به بهرهبرداري رسيد براساس ميزان سرمايهگذاري و بهره متعلق به آن كشور، سرمايهپذير متعهد ميشود كه كل قيمت تمامشده طرح يا پروژه را به صورت اقساطي در اختيار كشور سرمايهگذار قرار دهد. در اين روش، مبلغ مش//خصي با توافق طرفين از يك كشور يا موسسه به كشور ديگري قرض داده شده و اصل وام به همراه سود )بهره( آن در مدت زمان معلومي )معموال بين 5 تا 10 سال( بازپرداخت ميشود. ذكر اين نكته الزم است كه براي وامهاي بلندمدت، خريد ماشينآالت و تجهيزات به منظور راهاندازي كارخانهها يا س//دها ...و كه نياز مالي به مبالغ قابل توجهي دارند از فاينانس اس//تفاده ميشود. روشه//اي قرضي كه ميتوان از آنها به عنوان وام نام برد بهطور عمده با تضمين بازپرداخت همراه است.

مهم ترين مزاياى اين روش را می توان ورود منابع مالي جديد و مجازي براي پروژهها، حفظ نقش حاكميتي دولت، عدم لحاظ ريس//ك سرمايهگذاري، ش//ناخت كامل نحوه اج//راي پروژه، كنترل كامل و متمركز فني و مالي، تطابق با نظام فني و اجرايي كشور و پرداخت به موقع هزينههاي پروژه و توسعه بازار سرمايه برشمرد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رشد سرمايهگذاري خارجي و ارتباط دوباره با بانكها و موسسات بيمه اعتبار صادراتي، ثبات و امنيت در زمينههاي اقتصادي، سياسي و حقوقي را دستور كار خود قرار داد چراكه با تامين مالي در فضاي امن است كه كشور ميتواند از سرمايه خارجي براي توسعه و رونق اقتصادي خود بهرهمند شود. در نتيجه اين اقدام موجب شد بعد از برجام كشورهاي بسياري براي همكاري و سرمايهگذاري خارجي در كشور، وارد ايران شوند كه در اين ميان ميتوان به كش//ورهاي كرهجنوبي، چين، ژاپن، دانمارك، آلمان، اتريش، ايتاليا، نروژ، روسيه و برزيل اشاره كرد. از اين رو وزارت امور اقتصادي و دارايي تقريبا با بيش از 15 موسسه بيمه صادراتي اعتباري و بانك وارد مذاكره شد و طبق آمار سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتص//ادي و فني اي//ران حدود 50 ميلي//ارد دالر تدارك منابع مال//ي خارجي در قالب فاينانس وام با كش//ورهاي مختلف تا تاريخ 12 اس//فندماه، سال 1395 مذاكره انجام ش//ده است. اين احتمال داده ميشود در سال 1396 اين مذاكرات عملياتي ش//ود هرچند در حال حاضر قرارداد و خط اعتباري روس//يه با رقم بي//ش از دو ميليارد يورو به امضا رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.