ركورد تخصيص اعتبارات عمراني در59 شكسته شد

Jahan e-Sanat - - News -

طبق گزارش//ي كه س//ازمان برنامه و بودجه ارائه داده است در سال 1395 منابع عمومي دولت حدود 282 هزار ميليارد تومان بود كه سهم درآمدها 157 هزار تومان محاس//به شده است. مصارف نيز بدون كسري و معادل 282 هزار تومان صورت گرفته است.

براساس گزارش ارائه شده از سازمان برنامه و بودجه درباره عملكرد بودجه س//ال ،1395 منابع عمومي در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 294 هزار ميليارد تومان بود كه از اين رقم 282 هزار ميليارد تومان يعني 96 درصد تحقق يافته اس//ت. همچنين از منابع عمومي در س//ال ،1395 مبلغ 157 هزار ميليارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمدهاي مالياتي، گمرك و ساير بود كه در عمل 148 هزار ميليارد تومان آن يعني 94 درصد محقق شد كه درصد تحقق درآمدهاي مالياتي و گمرك 97 درصد و درصد تحقق ساير درآمدها 88 درصد است.

سهم واگذاري داراييهاي سرمايهاي از منابع عمومي در قانون بودجه سال 1395 در حد 79 هزار ميليارد تومان بود كه عمال 74 هزار ميليارد تومان يعني 94 درصد آن تحقق يافته است. رقم واگذاري داراييهاي مالي در منابع عمومي بودجه سال 1395 نيز بالغبر 58 هزار ميليارد تومان بود كه با توجه به عملكرد 60 هزار ميليارد توماني آن 104 درصد تحقق يافته است.

مصارفدرقانونبودجهسال5931 معادلرقممنابعدرحد492 هزارميليارد تومانبودكهباتوجهبهعملكرد282 هزارميلياردتومانيآن،بودجهسال5931 با 96 درصد تحقق بدون كسري به صورت متوازن مديريت شده است.

سهم اعتبارات هزينهاي از مصارف قانون بودجه سال 1395 نيز بالغ بر 214 هزار ميليارد تومان بود كه با عملكرد 208 هزار ميليارد تومان در حد 97 درصد تحقق يافته است. اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 57 هزار ميليارد تومان بود كه با عملكرد 42 هزار ميليارد تومان در حد 74 درصد تحقق يافته است.

همچنين رقم اعتبارات تملك داراييهاي مالي در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر32 هزار ميليارد تومان بود كه به علت رعايت انضباط مالي در خريد اوراق سر رسيد شده عمال 42 هزار ميليارد تومان اوراق مالي تملك شد و تحقق اين اعتبارات در حد 181 درصد است.

براساس گزارش ارائه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه در زمينه مقايسه عملكردبودجهسال5931 نسبتبهعملكردبودجهسال4931،منابععمومي كه در سال 1394 معادل 202 هزار ميليارد تومان بود به رقم 282 هزار ميليارد تومانافزايشيافتهاست،يعنيداراي04 درصدرشدواعتباراتهزينهاي)جاري( از 172 هزار ميليارد تومان در سال 1394 به رقم 208 هزار ميليارد تومان در سال 1395 رسيد. به اين ترتيب حدود 21 درصد و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي )عمراني( كه در سال 1394 بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان بود در س//ال 1395 به رقم 42 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و رشد 68 درصدي را تجربه كرده و اين رشد اعتبارات عمراني طي يكسال در برنامههاي گذشته بيسابقه بوده است.

در سال 1395 به منظور اصالح نظام بانكي كشور و در جهت افزايش قدرت تسهيالتدهي بانكهاي دولتي با استفاده از مجوز تبصره «35» قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 13 هزار و 200 ميليارد تومان از بدهي دولت به نظام بانكي كاسته و مبلغ 24 هزار و 250 ميليارد تومان به سرمايه دولت نزد بانكهاي دولتي افزوده شده است.

همچنيندرسال5931 درراستايكاهشبدهيدولتبهاشخاصحقيقي و حقوقي با استفاده از مجوز تبصره 36 قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 مبلغهشتهزارو005 ميلياردتومانازبابتمطالباتپيمانكاران،مبلغدوهزار و 500 ميليارد تومان صرفه تأديه بدهي دولت به شهرداريها، يكهزار ميليارد تومان بابت كمك به مسكن مهر، يكهزار ميليارد تومان به بنياد مسكن و بنياد شهيد و 400 ميليارد تومان براي آموزش عالي و دو هزار ميليارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگي جمعا 15 هزار و 400 ميليارد تومان از بدهي دولت به طلبكاران پرداخت شد.گفتني است در سال 1395 با استفاده از مجوز تبصره «37» قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 مبلغ هشت هزار ميليارد تومان براي بدهيهاي سازمان بيمه سالمت پرداخت شد.

همچنين در اليحه بودجه سال 1395 پيشبيني شده بود كه با اجراي آن در كنار ساير فعاليتهاي اقتصادي كشور رشد اقتصادي با احتساب نفت به پنج درصد و نرخ تورم به 9 درصد كاهش يابد اما براساس گزارش رسمي مركز آمار ايران رش//د اقتصادي در 9 ماهه اول س//ال 1395 با نفت در حد 7/2 درصد و بدون نفت به پنج درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهي به اسفند سال 1395 به 6/8 درصد كاهش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.