37/4 درصد،ضريب جيني ايران

Jahan e-Sanat - - News -

برنامه توس//عه س//ازمان ملل متحد در گزارش سال 2016 خود، ضري//ب جين//ي در ايران طي س//الهاي 2010 ت//ا 2015 را 37/4 اعالم كرد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از برنامه توس//عه سازمان ملل، ضريب جيني ارقامي بين صفر تا صد را در برميگيرد كه هرچه اين رقم بيش//تر باشد، شكاف و نابرابري درآمدي بيشتر در يك كشور را نشان ميدهد.

ايران ميان 143 كش//وري كه در اين گزارش مورد بررس//ي قرار گرفتهاند، از نظر ميزان ضريب جيني در رتبه 68 قرار گرفته اس//ت كه به اين ترتيب شكاف درآمدي در ايران طي اين دوره كمتر از 75 كشور از جمله آمريكا، اندونزي، روسيه و تركيه بوده است.در گزارش قبلي اين سازمان ضريب جيني ايران براي سالهاي 2005 تا 2013 بالغ بر 38/3 اعالم شده بود.

براساس اين گزارش، اوكراين با ضرب جيني 24/1 كمترين نابرابري درآم//دي را دارد و آفريق//اي جنوبي با ضريب جيني ،63/4 باالترين شكاف درآمدي را به خود اختصاص داده است.

در گزارش اخير سازمان ملل، شكاف درآمدي در برخي از كشورهاي صنعتي و توس//عهيافته بيشتر از ايران يا تقريبا در سطح ايران است. در اين ميان آمريكا با ضريب جيني 41/1 ش//كاف درآمدي بيشتري نس//بت به ايران دارد.روس//يه، مالزي، تركيه، مكزيك، برزيل، تايلند، اندونزي، مراكش، گرجس//تان، سريالنكا و چين برخي از كشورهاي ديگري هستند كه شكاف درآمدي آنها بيشتر از ايران است و برخي از كش//ورها همانند نروژ، آلمان، هلند، ژاپن، فرانسه، انگليس، ايتاليا، اسپانيا و يونان شكاف درآمدي كمتري نسبت به ايران دارند.سازمان ملل در اين گزارش همچنين نمره ايران در شاخص نابرابري انساني را كه بر پايه آمار سال 2015 تهيه شده، 31/5 اعالم كرده است. ميزان نابرابري در آموزش ايران طي سال 2015 بالغ بر 37/3 درصد و نابرابري در درآمد نيز 46/6 درصد برآورد شده است كه نسبت به سال قبل از آن تغييري نداشته است. متوسط نابرابري در اميد به زندگي نيز طي سالهاي 2010 تا 2015 بالغ بر 10/6 درصد اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.