حكم نهايي دادگاه لوكزامبورگ تاكنون صادر نشده است

Jahan e-Sanat - - News -

ريي//س كل بانك مركزي با اش//اره به اينك//ه دادگاه لوكزامبورگ پذيرفته است كه بايد ادعاي آمريكاييها بررسي شود و هنوز چيزي نهايي نشده است، گفت: جاي نگراني نيست و دادگاه هم هنوز حكم نهايي را صادر نكرده و قرار است اموال در توقيف بماند تا حكم نهايي صادر شود.

ولياهلل س//يف، رييس كل بانك مركزي در حاش//يه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت توقيف اموال ايران در لوكزامبورگ اظهار داشت: دفتر حقوقي رياست جمهوري، وكال و همكاران ما در حال پيگيري اين مساله هستند. دادگاه لوكزامبورگ هم پذيرفته است كه ادعاي آمريكاييها را بررسي كند و هنوز چيزي نهايي نشده است.وي در ادامه افزود: جاي نگراني نيست زيرا استداللهاي حقوق//ي زيادي در اين زمينه داريم و دادگاه هم هنوز حكم نهايي را صادر نكرده و قرار اس//ت اموال در توقيف بماند تا حكم نهايي صادر شود.رييس كل بانك مركزي همچنين درباره آخرين وضعيت موسسه كاسپين نيز گفت: قرار است هشت تعاوني در كاسپين ادغام شوند و سپردههاي آنها به آنجا منتقل شود اما براساس تصميم غلط در يكي از استانها، مقام قضايي دستور صادر كرد كه تابلوها به كاسپين تبديل ش//ود و با س//رعت عملي كه به كار گرفتيم در پايان سال 95 مساله هفت تعاوني حل ش//د و موسسه جديدالتاسيس كاسپين پاسخگوي سپردهگذاران آن تعاونيهاست. مورد تعاوني هشتم نيز در يكي دو ماه آينده قابل حل بوده و مقام قضايي همكاري خوبي با ما دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.