لزوم انضباط مالى و سودآورى

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بانك ملي ايران با اشاره به سخنان نوروزي مقام معظم رهبري كه س//ال 96 را س//ال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال« ناميدهان//د، حمايت از واحدهاي توليدي را سياس//ت راهبردي بانك ملي ايران در س//ال 96 ذكر كرد و از واحدهاي بانك خواس//ت تا در چارچوب ضوابط بانك از طرحهاى توجيهدار حمايت كنند.به گزارش »جهانصنع//ت« ب//ه نقل از رواب//ط عمومي بانك مل//ي، محمدرضا حس//ينزاده در دي//دار نوروزي با مديران ارش//د اي//ن بانك افزايش س//رمايه بانك ملي ايران به 20 هزار ميليارد تومان در س//ال 95 را يكي از مهمترين اتفاقات مبارك در طول تاريخ 88 س//اله اين بانك قلمداد كرد و گفت: خوش//بختانه با حمايت ويژه دولت تدبير و اميد و همياري مجلس محترم، سرمايه نقدي بانك ملي ايران به دو برابر افزايش يافت كه در صورتهاي مالي و نرخ كفايت سرمايه اين بانك بهويژه در عرصه بينالمللي بسيار موثر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.