دالر و سكه گران شد

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز گذشته بازار آزاد تهران، قيمت انواع سكه با افزايش هزار تا سه هزار توماني مواجه بود، همچنين دالر ديروز هم 12 تومان گران شد.در جريان معامالت روز گذشته بازار آزاد تهران، قيمت انواع سكه با افزايش هزار تا سه هزار توماني مواجه بود؛ بر اين اساس قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 2500 تومان افزايش به يك ميليون و 211 هزار تومان، طرح قديم با سه هزار تومان افزايش ب//ه يك ميليون و 182 هزار تومان، نيم س//كه با هزار تومان افزايش به 685 هزار تومان، ربع س//كه با 1500 تومان افزايش به 377 هزار تومان و سكه يك گرمي به 243 هزار تومان رسيد.هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1253 دالر و 60 سنت و هر گرم طالي 18 عيار نيز 116 هزار و 495 تومان بود.

ه//ر دالر آمريكا با 12 تومان افزايش قيمت به 3765 تومان، يورو به 4080 تومان، پوند به 4703 تومان، درهم امارات به 1047 تومان و لير تركيه به 1057 تومان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.