آزمايش موشكي كرهشمالي در آستانه ديدار سران آمريكا و چين؛ فرصتطلبيپيونگيانگ!

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

كرهش//مالي بار ديگر به اقدامي تحريكآميز دس//ت زد، آن هم در آستانه ديدار سران چين و آمريكا. اين كشورباوجود قطعنامههاي شوراي امني//ت و ممنوعيتهاي بينالمللي دس//ت به آزمايش يك موشك بالستيك زد.

وزارت دف//اع كرهجنوب//ي اع//الم كرد كه همسايه شمالياش بامداد ديروز به وقت محلي، يك موشك بالستيك ميانبرد از پايگاهي در نزديكي بندر سينپو )واقع در شرق كرهشمالي( پرتاب كرد.

اين آزمايش در آستانه سفر شي جينپينگ، رييسجمهور چين به آمريكا براي ديدار با دونالد ترامپ رييسجمهور آمريكا انجام شد؛ ديداري كه مهاربرنامههاياتميوموشكيكرهشماليموضوع بحث آن خواهد بود.

رييس ستاد مشترك كرهجنوبي در بيانيهاي گفت اين موشك اوايل ديروز به سوي درياي ژاپن پرتابشدوحدود06 كيلومتردورتردردريافرود آمد. كرهجنوبي در ماههاي فوريه و مارس هم در تخطي از قطعنامههاي سازمان ملل موشكهاي بالستيك آزمايش كرده بود.

اين نگراني وجود دارد كه كرهشمالي در نهايت به توانايي پرتاب كالهكهاي هستهاي با كمك موشكهاي دوربرد دست پيدا كند. كيم جونگ اون رهبر اين كش//ور در ژانويه ادعا كرده بود كه كشورش در مرحله نهايي آمادگي براي آزمايش يك موشك بالستيك فراقارهاي است.

ارتش آمريكا در بيانيهاي گفت به نظر ميرسد اين بار يك موش//ك ميانبرد از نوع كي ان- 15 پرتاب ش//ده باش//د. در اين بيانيه آمده اس//ت: فرمانده//ي دف//اع هوافضاي آمريكاي ش//مالي )نوراد( نتيجهگيري كرد كه پرتاب اين موشك از كرهش//مالي تهديدي براي آمريكاي شمالي نيست. ركس تيلرسون، وزير خارجه آمريكا در بيانيهاي نوشت: كرهشمالي بار ديگر يك موشك بالستيك ميانبرد را آزمايش كرده است. آمريكا حرفهايش را درباره كرهشمالي زده. چيز ديگري براي گفتن نداريم.

كرهشمالي ماه قبل چهار موشك بالستيك را به سوي درياي ژاپن پرتاب كرد. آن موشكها از منطقه تونگچانگ-ري از نزديك مرز چين پرتاب شد. شينزو آبه، نخست وزير ژاپن آن آزمايشها را مرحله تازهاي از تهديدهاي كرهشمالي توصيف كرد. برنامهديداررهبرانآمريكاوچين شي جينپينگ، رييسجمهور چين ديروز براي ديدار با ترامپ وارد آمريكا شد. ديدار رهبران آمريكا و چين قرار است روزهاي ششم و هفتم آوريل )امروز و فردا( در فلوريدا انجام شود. ترامپ بارها گفته است كه رفتار رهبر كرهشمالي خيلي بد است و از چين انتقاد كرده كه كار زيادي براي مهار همسايهاش انجام نداده است.

وزي//ر خارجه آمري//كا اخيرا در س//فري به كرهجنوبي هشدار داد كه اگر پيونگيانگ اقدامي براي تهديد كرهجنوبي يا آمريكا انجام دهد همه گزينهها براي مقابله با رژيم كرهشمالي مد نظر خواه//د بود. پيش از او جيمز ماتيس، وزير دفاع آمريكا هم هشدار داده بود كه هرگونه استفاده از تسليحاتهستهايپاسخيسنگينخواهدداشت. چن//د روز بعد وزير خارجه چي//ن در ديداري با تيلرسون در پكن از آمريكا خواست خونسردياش را حفظ كند.

او گفت: صرفنظر از اينكه چه اتفاقي ميافتد، ما بايد تعهد خود به شيوههاي ديپلماتيك را به عن//وان راهي براي يافتن يك راه حل صلحآميز حف//ظ كنيم. ب//ا اين حال تيلرس//ون گفت كه مذاكرات احتمالي با كرهشمالي فقط پس از شروع فرآيند برچيدن برنامههاي تسليحاتي اين كشور ممكن خواهد شد. هشدارمقامآمريكايي پيشتر روز سهشنبه گذشته يك مقام ارشد كاخ سفيد در هشداري در مورد كرهشمالي گفت زمان به سر آمده و كليه گزينهها مد نظر است. مقامهاي آمريكايي اشاره كردهاند كه اين گزينهها شامل تشديد تحريمهاي اقتصادي از جمله عليه شركتهاي چيني معاملهكننده با كرهشمالي، حمالت سايبري و اقدام نظامي است.

رييسجمهور آمريكا به تازگي گفته كشورش معضلتهديدهستهايكرهشماليراباكمكچين يا بدون آن حل خواهد كرد. ترامپ در مصاحبهاي با فايننش//التايمز گفته ب//ود: اگر چين تهديد كرهشمالي را حل نكند ما وارد عمل ميشويم. او گفت: چين نفوذ زيادي بر كرهشمالي دارد. يا بايد تصميم بگيرد به ما كمك كند يا نكند. اگر به ما كمك كند براي خود اين كشور بهتر است. اگر نكند براي هيچ كس خوب نخواهد بود.

اما ژنرال جان هايتن، فرمانده مركز فرماندهي استراتژيك آمريكا كه بر سالحهاي اتمي و دفاع موش//كي اين كش//ور نظارت دارد روز سهشنبه گذش//ته با نقض س//خنان اخي//ر ترامپ گفت چين براي حل چالش اتمي كرهش//مالي نقش اساسي دارد.

معاون مشاور امنيتي ترامپ چندي پيش در مصاحبهايبافايننشالتايمزگفتاينكهكرهشمالي تا پايان دوره رياس//تجمهوري ترامپ بتواند به موشكهاي قابل تجهيز به كالهكهاي هستهاي دست يابد، امري ممكن است؛ موشكهايي كه قادرند آمريكا را هدف قرار دهند.

رويترز در آستانه ديدار سران آمريكا و چين به نقل از يكي از مقامات دولت آمريكا خبر داده بود كه مشاوران امنيتي ترامپ گزارشي در رابطه با گزينههاي آمريكا در راس//تاي متوقف كردن برنامه هس//تهاي كرهش//مالي تهيه كردهاند. در اين گزارش ب//ه اقدامات و راهكارهاي اقتصادي و نظام//ي گوناگ//ون ك//ه ميت//وان آن را عليه كرهش//مالي به كار برد، اشاره شده است. محور اصل//ي تالشهاي آمريكا تصوي//ب تحريمهاي اقتصادي جديد و همچنين افزايش فشار بر چين براي همكاري است.

چين كه تنها متحد بينالمللي كرهشمالي اس//ت، در پاسخ به تازهترين آزمايش موشكي اين كش//ور تدابيري را پيش گرفت و واردات زغالس//نگ از كرهش//مالي را تا پايان س//ال ميالدي جاري ممنوع كرد. با اين همه ترامپ انتظار دارد رييسجمهوري چين در ديدار اين هفته قبول كند فش//ار بيشتري بر كرهشمالي وارد آورد و تلويحا گفته است براي رسيدن به اين هدف از روابط تجاري واشنگتن - پكن به عنوان اهرم استفاده خواهد كرد. واكنشژاپنوكرهجنوبي سخنگوي ارش//د دولت ژاپن با انتقاد شديد از آزمايش موشكي جديد كرهشمالي كه ديروز انجام ش//د، آن را يك اقدام مشكلس//از جدي دانست و كرهجنوبي نيز به شدت به اين آزمايش واكنش نشان داد.

به گزارش رويترز، دبي//ركل كابينه ژاپن در جريان يك نشس//ت خبري گفت: دولت توكيو اصال نميتواند چني//ن اقدامات تحريكآميز از سوي كرهشمالي را تحمل كند.

در همين حال، وزارت خارجه كرهجنوبي نيز در بيانيهاي اعالم كرد: اين يك چالش جدي و نقض آشكار قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل است. با اينكه كرهشمالي به شدت تحريم است و بسياري از كشورها مخالفت خود را با اقدامات موش//كي آن اعالم كردهاند، باز هم پيونگيانگ دس//ت به اين آزمايشها ميزند. اين وزارتخانه همچنين اع//الم كرد: اين اقدامات تحريكآميز از سوي كرهشمالي تهديدي براي صلح و امنيت جامعه بينالملل و شبه جزيره كره است. جلسهاضطراريكرهجنوبي پ//س از انجام اين آزمايش، ش//وراي امنيت ملي، نهاد رياستجمهوري، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع كرهجنوبي اقدام به برگزاري نشست اضطراري ك//رده و انجام اي//ن آزمايش را مورد بررسي قرار دادند.

در اين نشس//ت ك//ه ش//وراي امنيت ملي كرهجنوبي هم در برگزاري آن نقش داشت، نسبت بهتوسعهسالحهايهستهايوتسليحاتموشكي كرهش//مالي ابراز نگراني شد و شركتكنندگان خواس//تار مقابله جديتر جامعه بينالمللي در ارتباط با اين آزمايش شدند.

در اي//ن نشس//ت همچنين پيش//رفتهاي موشكي و هستهاي كرهشمالي تهديدي بزرگ براي كرهجنوبي معرفي شد. نخستوزير و كفيل رياس//تجمهوري كرهجنوبي نيز در نشس//ت مزبور به تمامي نيروهاي نظامي كشورش اعالم آم//اده باش داد و از آنان خواس//ت كوچكترين تحركات همس//ايه ش//مالي را به دقت زير نظر داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.