جلسه شوراي امنيت درباره حمله شيميايي ادلب

Jahan e-Sanat - - News -

شوراي امنيت ديروز جلسه فوقالعادهاي در راستاي بررسي آنچه آن را حمله شيميايي خوانده، برگزار كرد. در حالي كه ارتش سوريه و وزارت دفاع روسيه هرگونه حمله هوايي در شهرك خانشيخون در حومه ادلب واقع در شمال غرب سوريه را توسط نيروهايشان تكذيب كرده و گروههاي مسلح را مسوول اين حمالت ميدانند، شوراي امنيت ديروز در اين زمينه تشكيل جلسه داد.

منابع ديپلماتيك اعالم كردند پيشنويس قطعنامه آمريكايي، انگليسي و فرانسوي طي اين نشست با هدف محكوميت حمله با گازهاي سمي در ادلب بود در پيشنويس قطعنامه از سازمان منع استفاده از سالحهاي شيميايي خواسته شده فورا گزارشي ارائه كند كه در آن به نتايجي درباره اين حمله دست يابد.

اين پيشنويس قطعنامه تحت بند هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفت و آمريكا، فرانسه و انگليس براي تشكيل تيم تحقيقاتي يا كميته تحقيقاتي آن را توزيع كردند. به موجب اين پيشنويس بر اين مساله تاكيد شده كه دولت سوريه جزيياتي درباره حمالت هوايي در خاك سوريه جزيياتي ارائه دهد.

در اين پيشنويس قطعنامه بر برنامهريزي درباره انجام ديدارهايي با فرماندهان نظامي و مس//ووالن س//وري طي پنج روز تاكيد شده است. همچنين در اين پيشنويس قطعنامه از دبيركل سازمان ملل خواسته شده شوراي امنيت را در جرياننتايجكاركميتهياتيمتحقيقاتظرف03 روزبگذارد.وزيرخارجهفرانسه گفت: در سايه اين اقدامات خطرناك كه امنيت بينالمللي را تهديد ميكند بايد اين نشست برگزار شود.

استفانديميستورابعدازديداربافدريكاموگرينيدرحاشيهنشستبروكسل با محوريت سوريه گفت: كشته شدن بيش از 100 غيرنظامي در استان ادلب سوريه به دليل حمله هوايي شيميايي بوده است. وي افزود: شوراي امنيت براي شناسايي طرف مسوول اين حمله وحشتناك تشكيل جلسه ميدهد.

دي ميستورا درباره طرفي كه دست به اين حمله زده گفت: ما داليل روشني در حال حاضر نداريم اما ميدانيم اين حمله از هوا انجام شده است. بررسيهاي فني را درباره شناخت عامل اين حمله انجام ميدهيم. تصاويري كه ديديم و آثار اين حمله گوياي همه چيز است.

وي باوجود اشاره به احراز پيشرفتهايي در مذاكرات خاطرنشان كرد: مذاكرات صلح واقعي هنوز آغاز نشده است. ديميستورا درباره مذاكرات ژنو گفت: هيچ اتفاق مهمي رخ نداده اما در برخي مسايل پيشرفتهايي داشتيم. وي مشاركت سازمان منع سالحهاي شيميايي را با تحقيق درباره حمله شيميايي در ادلب خواستار شد. موگريني هم اين حمله را وحشتناك خواند و گفت: بايد مسووالن اينحمله،هركهباشند،مجازاتشوند.هرنظاميمسوولحفظجانشهروندانش است و اين بايد در تمام شرايط طبق قوانين بينالمللي صورت گيرد. در اين راستا ارتش روسيه نيز اعالم كرد هيچ حمله هوايي در منطقه خانشيخون در استان ادلب نداش//ته است. وزارت دفاع روسيه در بيانيهاي تصريح كرد جنگندههاي نيروي هوايي روسيه هيچ حملهاي در منطقه مذكور نداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.